1. Nieuws
  2. Veel beweging in de regio’s

Veel beweging in de regio’s

17 juli 2020

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Op 2 juli jl. was dit wederom een digitale bijeenkomst. Er is veel beweging in de regio’s en daarom was het fijn om de vertegenwoordigers weer bij te kunnen praten en kennis met elkaar te delen. Het programmabureau Babyconnect heeft de partijen geïnformeerd over de stand van zaken.

Je vindt hier de gebruikte presentatie>>>

Een rondje mededelingen uit het geboortezorgveld

De nieuwe tarieven voor de kraamzorg naar aanleiding van het kostenonderzoek van de NZa zijn gepubliceerd en te vinden op de website van Bo Geboortezorg. Ook zijn hier de eerste gesprekken voor de cao-onderhandelingen opgestart. De kraam-dataset wordt momenteel ontwikkeld en binnenkort opgeleverd. De werkgroep Eenheid van Taal is druk doende de kraam-dataset en de dataset kinderartsen af te ronden. De aansluiting met JGZ wordt dan ook opgenomen.

De Wet Bescherming Cliëntgegevens is van kracht geworden per 1 juli 2020. Hierdoor is inzage van dossier door de client/patiënt verplicht. De geboortezorgpartijen informeren hun achterbannen hierover. Zo heeft Patiëntenfederatie Nederland heeft hier veel publiciteit aan besteed. Dat dit onderwerp leeft bij de leden blijkt: op een enquête over digitale inzage met een afschrift kwam 90% respons.

Landelijke ontwikkelingen

In dit overleg stonden we uitgebreid stil bij de oplevering van het VIPP Babyconnect afsprakenstelsel. Dit staat vanaf 8 juli tot 15 september open voor consultatie. Bij interesse of deelname kan contact worden opgenomen via info@carecodex.org.

De wijzigingen in de beleidsregel van VIPP Babyconnect zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een van de aanpassingen is de uitbreiding van twee aanvraagperiodes voor de regionale subsidie. Deze zijn van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 en van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

Het programmabureau is goed in gesprek met diverse stakeholders. Met de partijen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en deze is op bestuurlijk niveau besproken met VWS. De status van de innovatie- en beheercyclus is besproken. Hierin is een eerste aanzet gemaakt voor een plan van aanpak voor het duurzaam borgen van digitale gegegevensuitwisseling in de geboortezorg na beëindiging van VIPP Babyconnect (1 juli 2023). Ook met de VIPP-programma’s is er op meerdere vlakken overleg, denk aan communicatie, leveranciersmanagement en met de programmamanagers van de VIPP programma’s.

Regio’s

Het ondersteuningsteam voor de regio’s is compleet. Evelien Cellissen en Pieter Don zijn aan het team toegevoegd als accountmanagers en er is een regioverdeling gemaakt.

Er gebeurt veel in de regio’s, en dat is heel positief! Regio Noord-Holland Noord heeft de subsidieaanvraag toegekend gekregen en is aan de slag met de implementatie van digitale gegevens. Zij hielden een kick-off. Het programmabureau van VIPP-Babyconnect ondersteunt hun met de implementatie bijv. in de werkgroep voor architectuur. Regio Rotterdam is bijna gereed om de aanvraag in te dienen en regio Utrecht is hard bezig met de voorbereidingen voor een aanvraag.

Nieuwe gepubliceerde documenten/tools voor de regio:

De tijden voor het veldondersteunersoverleg worden weer aangepast naar 8:00 uur in de ochtend. In augustus komt de bijeenkomst te vervallen i.v.m. vakantie. Heb je interesse of wil je meer informatie, mail naar: info@carecodex.org

Data/tijden 2020:

  • Donderdag 3 september 8.00 – 9.30
  • Donderdag 1 oktober 8.00 – 09.30
  • Donderdag 5 november 8.00 – 09.30
  • Donderdag 3 december 8.00 – 09.30