X
Leeg
Legenda
Eindgebruikers
Landelijke ondersteuning
Onderzoek en ontwikkeling
Innovatie- en beheercyclus
Regionale partnerschappen
Afsprakenstelsel
Start
Einde/Eenmalig
Connectiepunten
Einde / Eenmalige
Connectiepunten

De weg naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Het digitaal uitwisselen van gegevens is een langgekoesterde wens van professionals in de geboortezorg. Op deze routekaart vind je de mijlpalen en de samenhang tussen verschillende thema’s.

Meer informatie Bekijk routekaart
Start eindgebruikers
Technisch bewijs (projectathons)
Onderzoeksresultaten Nictiz
Framework 2018-2022
Start VIPP Babyconnect
Proof of concept
Handleidingen en afspraken
Implementatie
Veilige digitale gegevensuitwisseling
Borging
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Start programma VIPP Babyconnect

Het digitaal uitwisselen van gegevens is een langgekoesterde wens van professionals in de geboortezorg. VIPP Babyconnect is gestart om de geboortezorg hierbij te ondersteunen. In deze infographic vind je de mijlpalen en de samenhang tussen verschillende thema’s.

Meer informatie op onze website
2015
2016
2017
2018
Start eindgebruikers
Dataset overdracht geboortezorg
Technisch bewijs
Aanbevelingen onderzoek Nictiz
Concept Framework
Consultatie Framework
Framework vastgesteld
Start financiële borging

Start met eindgebruikers

Rond 2015 ontstond binnen diverse Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV's) de behoefte om in de interdisciplinaire samenwerking ook digitaal gegevens uit te wisselen. Daarbij kwamen veel soortgelijke vraagstukken naar boven. Samen met Consortium Noordwest Nederland is daarom het initiatief genomen voor een bijeenkomst met eindgebruikers (VSV’s). Tijdens deze bijeenkomst werd gekeken naar wensen en verwachtingen. Wat kunnen we, wat willen we en wat is er al, werd daarbij in kaart gebracht.

Met eindgebruikers uit diverse disciplines is een eerste inventarisatie van wensen en eisen op papier gezet en uitgewerkt in een functioneel ontwerp.

Meer informatie op onze website

Dataset overdracht geboortezorg

Vanaf 2015 is onderzoek gedaan naar wat op dat moment de afspraken waren op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Er was toen het PWD als informatiestandaard in de geboortezorg. Bij het onderzoek bleek dat leveranciers niet allemaal met hetzelfde PWD werkten. Sommige leveranciers konden de dataset wel als bericht versturen en anderen niet. Vervolgens konden sommige leveranciers dat bericht wel importeren en anderen niet. Op basis van deze resultaten bleek dat op deze manier gegevens overdragen in de geboortezorg niet ging werken.

In 2016 is er een start gemaakt met het bepalen van de gegevens die eindgebruikers nodig hebben tijdens contactmomenten in de zwangerschap en de kraamperiode. Eindgebruikers zijn cliënten, zorgverleners, zorgaanbieders, of –netwerken, en data-analisten en onderzoekers. Hun grote wens is om op het juiste moment de juiste informatie bij de hand te hebben. Uitgewerkt is hoe dit in de praktijk gerealiseerd zou kunnen worden. Met datapakketjes, dus brokjes informatie, kun je de juiste gegevens op het juiste moment inzien. Leveranciers konden deze pakketjes echter nog niet leveren. Er is een aanpak ontwikkeld waarmee de, op dat moment beschikbare, output vertaald (geconverteerd) kan worden naar de pakketjes.

Technisch bewijs

In 2016 is er een nieuwe visie gevormd om gegevensuitwisseling in de geboortezorg te standaardiseren. Hiervoor was het idee dat leveranciers hun systemen zouden aanpassen om standaardisatie te bereiken. Dit bleek lastig haalbaar. Met de nieuwe visie is het niet nodig dat softwareleveranciers hun systemen aanpassen om gegevens leesbaar te maken. De output van de systemen kan worden vertaald naar de benodigde datapakketjes in een standaardtaal. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners eerder vastgelegde gegevens kunnen inzien, ongeacht het systeem waarin zij werken.

Deze visie is in de praktijk getest. Deze testen, ook wel proofs of concept geheten, hebben bewezen dat het idee werkt voor de hele geboortezorgketen. Deze testen werden op kleine schaal uitgevoerd met de regio’s Hoorn en Amsterdam.

Met het bewijs kwam het project in een nieuw vaarwater. Het ministerie van VWS gaf groen licht om het idee nog verder te onderzoeken en uit te werken. Het vroeg aan Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, om aanbevelingen over de aanpak van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te geven.

Aanbevelingen onderzoek Nictiz

VWS vraagt aan Nictiz aanbevelingen over de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Wat zijn de knelpunten en belemmeringen om tot gegevensuitwisseling te komen tussen zorgverleners onderling en tussen client en zorgverlener? Welke initiatieven zijn er al en wat is er nodig om landelijke digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken?

Lees de aanbevelingen in dit rapport

Concept Framework

Het opstellen van een framework was een van de aanbevelingen uit het onderzoek van Nictiz naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een framework geeft kaders om tot een aanpak te komen die voor de gehele (geboorte)zorg werkt.

Het concept framework kwam tot stand in opdracht en onder regie van het ministerie van VWS met CPZ, Perined en Nictiz, en opgesteld door Stichting CareCodex. De kaders zijn vastgesteld met eindgebruikers, betrokkenen en experts. Het framework is voorgelegd aan alle belanghebbende partijen in de geboortezorg (vanaf het eerste preconceptieconsult tot aan 6 weken na de bevalling, inclusief de JGZ en GGZ) en aan alle deelnemers van het Informatieberaad.

Meer informatie op onze website

Consultatie Framework

In samenspraak met eindgebruikers, belanghebbenden en experts zijn de kaders voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vastgesteld. Dit concept framework is voor consultatie aangeboden aan de volgende partijen: Actiz, Bo Geboortezorg, GGD GHOR, GGZ Nederland, KNOV, MedMij, NCJ, NFU, NPCF, NVZ, NZA, RIVM, V&VN en ZN.

Framework vastgesteld

Met het definitief vaststellen van het Framework 2018-2022: Realisatie Digitaal Informatie Delen in Geboortezorg Nederland staan de kaders voor digitale gegevensuitwisseling vast. Met deze kaders wordt gezorgd voor duurzaamheid, interoperabiliteit binnen de geboortezorg én voor zorgbrede aansluiting. Hierdoor wordt er met realisatie van veilige gegevensuitwisseling in de geboortezorg meegebouwd aan zorgbrede interoperabiliteit.

Het framework geeft helderheid voor partijen die aan slag gaan met het delen van digitale gegevens. Regio’s kunnen kiezen voor verschillende oplossingen bij het in de praktijk brengen van de uitwisseling. Maar wel alleen als deze binnen de gestelde kaders van het framework vallen. De belangen en wensen van eindgebruikers – cliënten, zorgverleners, zorgaanbieders en –netwerken, en wetenschappers en onderzoekers – zijn leidend. Zij geven richting aan de route waarlangs digitale gegevensuitwisseling gerealiseerd wordt.

Bekijk de definitieve versie van het framework

Start financiële borging

Het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de Nederlandse geboortezorg kost geld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat eenmalige en structurele investeringen waargemaakt kunnen blijven worden. Voor nu en in de toekomst?

In deze fase is gestart met nadenken over hoe de financiën structureel gedekt kunnen worden. Zo hebben zorgverleners en –aanbieders in de regio geld nodig om de uitwisseling te kunnen invoeren. Dit is een eenmalige investering. Maar dekking voor structureel hogere ICT-kosten is ook nodig. Dit om de uitwisseling te blijven onderhouden, verbeteren en garanderen, zoals de kosten voor het onderhoud van de infrastructuur en de verhoging van softwarekosten voor zorgverleners.

2019
Oprichting stuurgroep
Roadmap herziening
Publicatie beleidsregel
Ontwikkeling implementatielevels
Start subsidieaanvraag
Eerste regionale partnerschappen
Functioneel ontwerp opgesteld
Vorming eindgebruikersgroepen
Bepalen usecases
Start programma VIPP Babyconnect
Start leveranciersmanagement
Start landelijke ondersteuning
Inrichting programmabureau
Ontwikkeling trainingen

Functioneel ontwerp opgesteld

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, is betrokkenheid van alle eindgebruikers nodig. Hoe en welke gegevens uitgewisseld worden, moet aansluiten op de wensen en eisen van de eindgebruikers. Zij gaan ermee werken. In het functioneel ontwerp zijn deze wensen en eisen opgenomen.

Meer informatie op onze website

Vorming eindgebruikersgroepen

De vier landelijke eindgebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties/zorgnetwerken en data-analisten/onderzoekers) zijn in 2019 gevormd.

Meer informatie over de eindgebruikersgroepen

Bepalen usecases

In een usecase wordt aan de hand van een concrete praktijksituatie beschreven welke informatie een zorgverlener op dat moment wil inzien. Deze informatie is noodzakelijk om te bepalen wat de juiste zorg voor de cliënt is. De use cases en de prioriteiten hierin zijn vastgesteld met eindgebruikers cliënten en zorgverleners.

Meer informatie over de usecases in deze factsheet

Start programma VIPP Babyconnect

Op 1 januari 2019 klonk het startsein voor het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Babyconnect. Het programmabureau van Stichting CareCodex kreeg de opdracht om dit programma uit te voeren. Het ministerie van VWS verleent subsidie aan VIPP Babyconnect.

Meer informatie over de aanleiding, doel en randvoorwaarden lees je hier

Start leveranciersmanagement

VIPP Babyconnect pakt thema’s op die voor alle regionale partnerschappen gelden. Dit om de realisatie van digitale gegevensuitwisseling zo efficiënt mogelijk te organiseren. De regionale partnerschappen hadden veel overlappende vragen voor leveranciers. Om deze vragen te bundelen, versnippering te voorkomen en de leveranciers niet te overvragen, is Babyconnect gestart met leveranciersmanagement. Babyconnect spreekt met de leveranciers af welke aanpassingen nodig zijn. De regionale partnerschappen maken zelf inkoopafspraken met de leveranciers over de aanpassingen.

Start landelijke ondersteuning

VIPP Babyconnect ondersteunt organisaties in de geboortezorg op landelijk en regionaal niveau. Met alle betrokken landelijke partijen in de geboortezorgketen (van het eerste pre-conceptieconsult tot 8 weken post partum) en met beleidsmakers, zoals het ministerie van VWS heeft Babyconnect contact.

Lees meer over het programmabureau

Inrichting programmabureau

Het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect wordt ingericht om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Hiervoor was een kwartiermaker aangesteld die het programmabureau heeft vormgegeven.

Maak kennis met het team van VIPP Babyconnect

Ontwikkeling trainingen

Kennis delen is bij iedere innovatie belangrijk. Zo ook voor iedereen in de geboortezorg die aan de slag gaat met veilige digitale gegevensuitwisseling. De eerste trainingen zijn ontwikkeld. Tijdens de looptijd van VIPP Babyconnect wordt het aanbod uitgebreid.

Bekijk hier het volledige trainingsaanbod

Start subsidieaanvraag

VWS stelt vanaf 1 juli 2019 een subsidie beschikbaar voor verbetering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. De ondersteuning bedraagt maximaal 88.200 euro per VSV of IGO dat bij een zogenoemd regionaal partnerschap is aangesloten. Een partnerschap bestaat uit minimaal 3 VSV’s.

Meer informatie lees je op onze website

Eerste regionale partnerschappen

In de eerste subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is door de regio’s Rijnmond en Noord-Holland Noord een aanvraag ingediend. Deze regionale partnerschappen van in totaal 11 VSV’s tellen onder andere 10 ziekenhuizen, 77 verloskundigenpraktijken, circa 25 kraamzorgorganisaties en een aantal jeugdgezondheidszorgorganisaties. Daarbij gaat het in totaal over circa 25.000 zwangere vrouwen per jaar.

Meer informatie lees je op onze website

Roadmap herziening

In de roadmap vind je de weg die afgelegd moet worden om interoperabele, digitale gegevensuitwisseling te bereiken. In 2019 is de roadmap herzien.

Het in de praktijk brengen van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een innovatief proces. Er is gaandeweg meer inzicht gekomen in de inhoud van programmaonderdelen en opleverdata. Een nieuwere versie van de Roadmap was nodig.

Bekijk de roadmap hier

Publicatie beleidsregel

Op 27 juni 2019 werd de beleidsregel gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin staan de voorwaarden voor de subsidie VIPP Babyconnect.

Lees hier meer informatie over de beleidsregel

Ontwikkeling implementatielevels

Om te komen tot veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in Nederland zijn er verschillende levels van implementatie nodig.

Meer informatie lees je op onze website

Oprichting stuurgroep

Om de innovatie en het beheer van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg goed te borgen voor de toekomst is er een stuurgroep Innovatie en beheer ingericht. Er zijn afspraken nodig over de taken, rollen, verantwoordelijkheid en een structuur waarin je dit vastlegt. In deze stuurgroep zitten Eenheid van Taal, Medmij, Nictiz, Perined, Registratie aan de Bron, RIVM, RSO Nederland en TWIIN. Nadrukkelijk zijn ook relevante partijen van buiten de geboortezorg lid van deze stuurgroep. Dit omdat de innovatie- en beheercyclus zo vormgegeven moet worden dat deze aansluit bij de innovatie- en beheerprocessen buiten de geboortezorg. De kennis die aanwezig is in de stuurgroep geeft richting aan hoe de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg vorm krijgt.

Lees hier meer informatie over de overlegvormen
2020
Start ontwikkeling afsprakenstelsel
Consultatie afsprakenstelsel
Oprichting werkgroep innovatie- en beheercyclus
Uitvoeren proof of concepts
Level 1: dossier
Eisen en wensen PGO opgested
Eisen en wensen viewer opgesteld
Start kennisdeling
Uitbreiding ondersteuningsteam subsidieaanvraag

Eisen en wensen PGO opgesteld

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarin iedereen zelf zijn gezondheidsgegevens kan verzamelen. Samen met MedMij werd met de eindgebruikersgroep cliënten gekeken naar de wensen en eisen voor de PGO.

Meer informatie over de bijeenkomst met cliënten over de PGO

Eisen en wensen viewer opgesteld

Een viewer maakt het mogelijk dat eerder vastgelegde digitale zorggegevens van een cliënt kunnen worden ingezien door zorgverleners. De eindgebruikersgroep zorgverleners gaf feedback op demo’s van leveranciers en leverde daarmee een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de viewers.

Meer informatie over de bijeenkomst met zorgverleners

Start kennisdeling

Alleen als we onze krachten bundelen kunnen we landelijk sprongen maken in veilige digitale gegevensuitwisseling. Daarom zet VIPP Babyconnect in op veel interactieve bijeenkomsten tussen alle betrokkenen: cliënten, zorgverleners, projectleiders, zorginstellingen, zorgnetwerken, data-analisten en onderzoekers, leveranciers en het eigen programmabureau.

Meer informatie lees je hier

Uitbreiding ondersteuningsteam subsidieaanvraag

Regionale partnerschappen hadden behoefte aan intensievere ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie en de implementatie van VIPP Babyconnect. Met een ondersteuningsteam geeft het programmabureau hier gehoor aan.

Uitvoeren proof of concepts

Om de juiste gegevens op het juiste moment in te kunnen zien zijn verschillende stappen nodig. Voor elk van die stappen zijn oplossingen bedacht. Dat noemen we ‘concepten’. Tijdens de ontwikkeling van de concepten worden deze getest en verbeterd. Vervolgens wordt de ontwikkeling afgesloten met een proof of concept . Deze bewijst dat een concept of oplossing werkt. Een proof of concept gebeurt in nauwe samenwerking met softwareleveranciers. Bij alle ontwikkelingen zijn eindgebruikers betrokken.

Na een proof of concept wordt een module of oplossing verder ontwikkeld en verfijnd. Het eindresultaat is een implementatiehandleiding, die de geboortezorg kan gebruiken.

Level 1: dossier

Level 1 richt zich op het realiseren van het delen van de gegevens die nodig zijn in het zorgproces van de cliënt. De eindgebruikers stellen vast welke gegevens ze nodig hebben en op welk moment in de zwangerschap en kraamperiode. Om deze te kunnen presenteren op het scherm van een eindgebruiker is een standaard voor uitwisseling nodig. Dit zijn de zorginformatiebouwstenen (zibs). Door het dynamisch samenvoegen van deze zibs kunnen de gegevens die de eindgebruikers nodig hebben, samengesteld worden in een viewer (scherm). Dit betekent dat cliënten en zorgverleners die toestemming hebben, de gegevens kunnen inzien; ongeacht in welk systeem zij werken.

Start werkgroep

De stuurgroep heeft de opdracht meegegeven aan de werkgroep om een cyclus te ontwerpen waar de eindgebruikers de regie hebben. Aan deze werkgroep nemen met name geboortezorgpartijen deel. De leden van de werkgroep kijken naar het proces van de innovatie- en beheercyclus: op welk moment moet er wat besproken worden en welke rollen zijn er te verdelen? Welke verantwoordelijkheden zijn er? De voorstellen van de werkgroep worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Start ontwikkeling afsprakenstelsel

Er is een afsprakenstelsel geschreven om inzicht te geven in wat er allemaal moet gebeuren om interoperabele gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg, zoals het voluit heet, bevat randvoorwaarden, afspraken, architectuur en (technische) specificaties. Het afsprakenstelsel is met name bedoeld door informatieanalisten, technische projectleiders en leveranciers.

De eindgebruikers geven aan wat ze nodig hebben aan gegevens en functionaliteiten.

In het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg staat vooral wat er daarvoor moet gebeuren.

Meer informatie lees je hier

Consultatie afsprakenstelsel

Het eerste concept van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg werd begin juli 2020 opgeleverd. Dit document geeft houvast om een weloverwogen keuze te maken voor een architectuurscenario. Bijna honderd mensen hebben in deze ronde hun feedback gegeven, die verwerkt is. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is een dynamisch middel; continu worden verbeteringen aangebracht en nieuwe kennis toegevoegd.

2021
Sluiting subsidierondes + toevoeging groeimodel
Regionale partnerschappen gevormd
Start ontwikkeling monitor
Start implementatieteam
Start landelijke voorzieningen en dekking infrastructuur
Uitgangspunten uitwisseling JGZ
Vormgeven secundair datalandschap
Aanpassing NEN 7522
Visiedocument eindgebruikers

Uitgangspunten uitwisseling JGZ

Om digitale gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te realiseren zijn landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. Eén van de afspraken is het uitvoeren van een impactanalyse. Deze analyse is in 2021 uitgevoerd. De uitkomsten zijn verwerkt in een factsheet. In een kennistafel zijn deze uitkomsten met eindgebruikers besproken.

De zorgverleners van de jeugdgezondheidszorgorganisaties kunnen relevante gegevens importeren in hun eigen systemen. Dat is een van de uitgangspunten bij de uitwisseling tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Hierdoor zijn de zorgverleners van de JGZ beter op de hoogte van het verloop van de zwangerschap, geboorte en kraamtijd.

Volg de ontwikkelingen van de uitwisseling met de JGZ hier

Vormgeven secundair datalandschap

Eindgebruikers werken veel met data. Deze data worden primair en secundair gebruikt. Bij primair datagebruik wordt de data gebruikt voor de zorg en ondersteuning. Secundair gebruik van data is het hergebruik van data uit het primaire operationele proces voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, onderzoek, beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering. Bij eindgebruikers is opgehaald hoe zij tegen datagebruik in de toekomst aan kijken. Dit is meegenomen in de verdere ontwikkeling van het secundair datalandschap in de geboortezorg en resulteert in het advies secundair datagebruik (zie lijn Innovatie- en beheercyclus 2022, Q1).

De basis voor het opnieuw vormgeven van het secundair datalandschap in de geboortezorg is het RIVM-rapport over de geboortezorg ‘Beter weten: een beter begin’ (RIVM, 2020).

Bekijk het RIVM-rapport hier

Aanpassing NEN 7522

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de stelselnorm voor digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg vernieuwd. Belangrijke verandering is dat eindgebruikers, zoals cliënten en zorgprofessionals, structureel worden betrokken om digitale gegevensuitwisseling gebruikersvriendelijker te maken en beter af te stemmen op de praktijk in de verschillende zorgsectoren. Met de aanpassing hebben eindgebruikers en leveranciers zelfstandige posities.

Meer informatie op onze website

Visiedocument eindgebruikers

In het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ wordt de visie van VIPP Babyconnect uitgelegd op de rol van eindgebruikers bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Onze ultieme droom: eindgebruikers als regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling.

Naar het visiedocument

Start implementatieteam

Regionale partnerschappen die aan de slag gaan met de implementatie kunnen rekenen op de ondersteuning van het programmabureau.

Lees hier meer over de ondersteuning, de partnerschappen en de regiocoördinatoren

Regionale partnerschappen gevormd

Er zijn 9 regionale partnerschappen die veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaan verwezenlijken. VSV’s die nog niet meedoen in een partnerschap, kunnen later nog aansluiten.

Lees hier meer informatie

Start landelijke voorzieningen
en dekking infrastructuur

Alle regionale partnerschappen en andere sectoren hebben dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen nodig om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen. Ook hebben ze een landelijke dekking van de infrastructuur nodig. Vele partijen in de geboortezorg en daarbuiten buigen zich over hoe we de algemene voorzieningen en dekking van de infrastructuur landelijk en dus (kosten)efficiënt kunnen regelen. Dit gebeurt in samenwerking met VWS.

Sluiting subsidierondes + toevoeging groeimodel

Negen regionale partnerschappen hebben de subsidie om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren aangevraagd. VSV’s die nog niet meedoen in een partnerschap, kunnen later nog aansluiten.

Lees hier meer over op onze website

Regionale partnerschappen gevormd

Er zijn 9 regionale partnerschappen die veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaan verwezenlijken. VSV’s die nog niet meedoen in een partnerschap, kunnen later nog aansluiten.

Lees hier meer informatie

Start ontwikkeling monitor

Welke regionale partnerschappen zijn er? Wie nemen er deel aan een partnerschap? Hoe ver zijn de regionale partnerschappen? Deze onderwerpen worden de komende jaren bijgehouden. We zijn gestart met het onderzoeken en vaststellen van de eisen waaraan een monitor moet voldoen. Ook zijn we begonnen met een inventarisatie van geschikte instrumenten hiervoor.

Regionale partnerschappen gevormd

Er zijn 9 regionale partnerschappen die veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaan verwezenlijken. VSV’s die nog niet meedoen in een partnerschap, kunnen later nog aansluiten.

Lees hier meer informatie
2022
Afsprakenstelsel
Advies secundair datagebruik
Start proefdraaien innovatie- en beheercyclus
Tussenevaluatie Innovatie- en beheercyclus
Oplevering handboek Innovatie- en beheercyclus
Betrekken primaire eindgebruikers bij implementaties
Start kwartiermaker eindgebruikersorganisatie
Start werkgroep structurele financiële borging
Oplevering noodzakelijke proof of concepts
Integrale digitale zwangerschapskaart
Start regionale implementaties
Ondersteuning juridische en organisatorische vraagstukken
Start Financiële borging
Handboek toetsingscriteria
Start regionale versnelling
Overdracht vanuit proefdraaien Innovatie- en beheercyclus
Lopende trajecten in 2022

Start proefdraaien innovatie- en beheercyclus

Wanneer je met elkaar digitaal gegevens gaat uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je blijft door ontwikkelen of innoveren en hoe je dit gaat organiseren, bewaken en beheren. Dit wordt gedaan in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg.

Afspraken die je met elkaar maakt gaan bijvoorbeeld over welke gegevens er op welk moment uitgewisseld moeten worden. Of hoe je de gegevens vastlegt. En welke ICT- aanpassingen prioriteit hebben voor de eindgebruikers – dat zijn degenen die moeten werken met de uitwisseling en gegevens. Deze afspraken worden gemaakt tijdens de looptijd van VIPP Babyconnect tot 2023 en zijn vastgelegd in het Afsprakenstelsel Interoperaliteit Geboortezorg.

Maar daarna stopt dit niet. De geboortezorg en ICT blijven veranderen. Er komen nieuwe inzichten, nieuwe prioriteiten in het zorgproces (denk aan de uitbraak van Covid-19), aangepaste werkwijzen, nieuwe technieken, enzovoorts. Door de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg is het organiseren en beheren van afspraken ook na VIPP Babyconnect geregeld.

Op basis van een voorlopige rolverdeling is gestart met de nieuwe manier van beoordelen van aanvragen en de prioritering daarvan.

Meer informatie over de innovatie- en beheercyclus lees je hier

Betrekken primaire eindgebruikers bij implementaties

Regionale partnerschappen die aan de slag gaan met de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling betrekken eindgebruikers hierbij. Eindgebruikers zorgen ervoor dat de oplossing aansluit op de praktijk. Zo ontstaat een oplossing die voor iedereen werkt.

Start kwartiermaker eindgebruikersorganisatie

Om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren, moeten eindgebruikers betrokken zijn en blijven. Door eindgebruikers te betrekken bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling, ontstaat een oplossing die in de praktijk werkt. Daarbij kijken eindgebruikers naar wat ze nodig hebben. Ook nadat VIPP Babyconnect als programma is afgesloten, moeten eindgebruikers bij innovaties in de geboortezorg worden betrokken. Een duurzame eindgebruikersorganisatie zorgt daarvoor. Een kwartiermaker werkt in 2022 met eindgebruikers en stakeholders aan het opzetten van deze eindgebruikersorganisatie. De rol van de eindgebruikers en de eindgebruikersorganisatie krijgen een plek in de Innovatie & Beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Zo zorgen we er samen voor dat de stem van de eindgebruikers ook na VIPP Babyconnect wordt gehoord.

Start werkgroep structurele financiële borging

De extra inspanningen en kosten die samenhangen met het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg worden tot en met 2024 afgedekt door de VIPP Babyconnect subsidieregeling. Het is natuurlijk van groot belang dat de bekostiging na 2024 ook geregeld wordt, zodat de zorgaanbieder (zorgverlener) niet geconfronteerd wordt met hogere kosten die niet in de huidige tarieven zijn opgenomen. Om te komen tot duurzame bekostiging is een complex proces. Samen met diverse betrokken organisaties en eindgebruikers zoeken we naar mogelijke opties.

Start regionale implementatie

In meerdere regionale partnerschappen wordt gewerkt aan de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. Iedere regio is met een eigen deel begonnen dat weer een onderdeel is van het grotere geheel. Regionale partnerschappen hebben veel voorbereidend werk geleverd hiervoor. Interoperabiliteit vormt de basis voor de implementaties en alle lagen van het interoperabiliteitsmodel zijn nodig.

Lees hier meer informatie over de regionale partnerschappen

Ondersteuning juridische
en organisatorische vraagstukken

Hoe de samenwerking is vormgegeven verschilt per regio. Daarom kiest iedere regio voor een eigen organisatorische, zorginhoudelijke en technische oplossing die aansluit op hun samenwerking en dagelijkse realiteit. Afhankelijk van de aanpak gelden unieke vraagstukken. Welke governance is van toepassing? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Voor welke technische architectuur kiezen we? En wat betekent dat voor onze organisatie? De keuzes en gevolgen hiervan moeten juridisch getoetst worden. Het programmabureau van Babyconnect helpt hierbij.

Financiële borging

Financiële middelen zijn nodig om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg van de grond te krijgen en op lange termijn te waarborgen.

In 2021 is meer inzicht gekomen in de materiële kosten. Dit gaat over de eenmalige en structurele kosten voor de benodigde applicaties, de infrastructuur en het gebruik ervan.

Het ministerie van VWS zal voor 2022 tot en met 2024 bovengenoemde kosten tijdelijk financieren. Daarna worden deze kosten structureel ingebed in de NZA-tarieven of instellingssubsidies.

Ook de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg vraagt budget. Hierin gaan diverse partijen in de geboortezorg een extra, nieuwe of gewijzigde rol spelen. Leveranciers worden nauwer betrokken en de eindgebruikersorganisatie krijgt vorm.

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Ook deze vertragingskosten worden door VWS overbrugd.

Meer informatie lees je in dit artikel

Handboek toetsingscriteria

Het moet helder zijn welke uitkomsten en doelen moeten worden behaald door de regionale partnerschappen. In het handboek toetsingscriteria worden de spelregels uitgelegd hoe op basis van de beleidsregel en de vier outcomedoelen deze resultaten en uitkomsten behaald kunnen worden. Daarbij staat de visie op het betrekken van de eindgebruikers centraal. Bij het opstellen van het handboek toetsingscriteria zijn VWS, Nictiz en MedMij betrokken.

Start regionale versnelling

Vanaf de eerste helft van 2022 wordt een aantal projecten extra ondersteund door het landelijk programmabureau om te versnellen met de implementatievoorbereidingen. Met deze versnellingsprojecten bouwen we samen met de eindgebruikers en de regionale partnerschappen kennis met elkaar op en stellen deze beschikbaar. Voorbeelden van de versnellingen zijn:

 • Implementatie PGO
 • Ontwikkelen regionale trainingsagenda om alle betrokkenen in de regio te scholen over digitale gegevensuitwisseling.
 • Ontwikkelen implementatiehandleiding voor de jeugdgezondheidszorg
 • Een implementatie waardoor op kleine schaal digitaal uitgewisseld kan worden. Hiervoor wordt een uitrolplan gemaakt.
 • Vormgeven handvatten betrokkenheid leverancierskeuzes en afstemming zorg en techniek
 • Handleidingen veranderproces
 • Ontwikkeling regionaal communicatieplan
Meer informatie lees je in dit bericht

Overdracht vanuit proefdraaien Innovatie- en beheercyclus

In 2023 wordt de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg overgedragen aan de geboortezorg, In deze cyclus is dan helder wie de houder is van de innovatie- en beheercyclus, wat alle rollen zijn, welke partijen de rollen innemen en wat de daarbij behorende verantwoordelijkheden en activiteiten zijn.

Lees hier meer informatie over de innovatie- en beheercyclus

Start regionale implementatie

In meerdere regionale partnerschappen wordt gewerkt aan de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. Iedere regio is met een eigen deel begonnen dat weer een onderdeel is van het grotere geheel. Regionale partnerschappen hebben veel voorbereidend werk geleverd hiervoor. Interoperabiliteit vormt de basis voor de implementaties en alle lagen van het interoperabiliteitsmodel zijn nodig.

Lees hier meer informatie over de regionale partnerschappen

Go/no go verlenging VIPP Babyconnect

Sommige regionale partnerschappen hebben aangegeven dat tijdspad te krap is voor de implementatie zoals beschreven in de subsidieregeling. Deze partnerschappen hebben verlenging kunnen aanvragen. Het ministerie van VWS geeft duidelijkheid over de aanvraag. Babyconnect screent de aanvragen.

Gezien deze uitloop vraagt VIPP Babyconnect ook een verlenging aan.

Implementatiehandleidingen gereed

De implementatiehandleidingen geven regionale projectleiders bruikbare handvatten voor de voorbereiding en technische uitvoering van digitale gegevensuitwisseling.

Lees hier welke implementatiehandleidingen beschikbaar en in de maak zijn

Financiële borging

Financiële middelen zijn nodig om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg van de grond te krijgen en op lange termijn te waarborgen.

In 2021 is meer inzicht gekomen in de materiële kosten. Dit gaat over de eenmalige en structurele kosten voor de benodigde applicaties, de infrastructuur en het gebruik ervan.

Het ministerie van VWS zal voor 2022 tot en met 2024 bovengenoemde kosten tijdelijk financieren. Daarna worden deze kosten structureel ingebed in de NZA-tarieven of instellingssubsidies.

Ook de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg vraagt budget. Hierin gaan diverse partijen in de geboortezorg een extra, nieuwe of gewijzigde rol spelen. Leveranciers worden nauwer betrokken en de eindgebruikersorganisatie krijgt vorm.

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Ook deze vertragingskosten worden door VWS overbrugd.

Meer informatie lees je in dit artikel

Start regionale versnelling

Vanaf de eerste helft van 2022 wordt een aantal projecten extra ondersteund door het landelijk programmabureau om te versnellen met de implementatievoorbereidingen. Met deze versnellingsprojecten bouwen we samen met de eindgebruikers en de regionale partnerschappen kennis met elkaar op en stellen deze beschikbaar. Voorbeelden van de versnellingen zijn:

 • Implementatie PGO
 • Ontwikkelen regionale trainingsagenda om alle betrokkenen in de regio te scholen over digitale gegevensuitwisseling.
 • Ontwikkelen implementatiehandleiding voor de jeugdgezondheidszorg
 • Een implementatie waardoor op kleine schaal digitaal uitgewisseld kan worden. Hiervoor wordt een uitrolplan gemaakt.
 • Vormgeven handvatten betrokkenheid leverancierskeuzes en afstemming zorg en techniek
 • Handleidingen veranderproces
 • Ontwikkeling regionaal communicatieplan
Meer informatie lees je in dit bericht

Oplevering noodzakelijke proof of concepts

Om de juiste gegevens op het juiste moment in te kunnen zien, zijn verschillende stappen nodig. Voor elk van die stappen zijn oplossingen bedacht. Dat noemen we ‘concepten’. Tijdens de ontwikkeling van de concepten worden deze getest en verbeterd. Vervolgens wordt de ontwikkeling afgesloten met een proof of concept . Deze bewijst dat een concept of oplossing werkt. De noodzakelijke proofs of concept zijn uitgevoerd.

Na een proof of concept wordt een module of oplossing verder ontwikkeld en verfijnd in een 1e implementatie. Het eindresultaat is een implementatiehandleiding.

Start regionale implementatie

In meerdere regionale partnerschappen wordt gewerkt aan de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. Iedere regio is met een eigen deel begonnen dat weer een onderdeel is van het grotere geheel. Regionale partnerschappen hebben veel voorbereidend werk geleverd hiervoor. Interoperabiliteit vormt de basis voor de implementaties en alle lagen van het interoperabiliteitsmodel zijn nodig.

Lees hier meer informatie over de regionale partnerschappen

Implementatiehandleidingen gereed

De implementatiehandleidingen geven regionale projectleiders bruikbare handvatten voor de voorbereiding en technische uitvoering van digitale gegevensuitwisseling.

Lees hier welke implementatiehandleidingen beschikbaar en in de maak zijn

Integrale digitale zwangerschapskaart

Medmij, Nictiz en VIPP Babyconnect werken op basis van de wensen van eindgebruikers aan de ontsluiting van de zwangerschapsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving van de cliënt. Hierin kan zij alle gegevens over haar zwangerschap teruglezen. Om voor elkaar te krijgen dat de zwangere op een gebruiksvriendelijke manier haar gegevens kan inzien moeten er goede afspraken gemaakt worden en de techniek geregeld zijn.

Meer informatie

Overdracht vanuit proefdraaien Innovatie- en beheercyclus

In 2023 wordt de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg overgedragen aan de geboortezorg, In deze cyclus is dan helder wie de houder is van de innovatie- en beheercyclus, wat alle rollen zijn, welke partijen de rollen innemen en wat de daarbij behorende verantwoordelijkheden en activiteiten zijn.

Lees hier meer informatie over de innovatie- en beheercyclus

Advies secundair datagebruik

Een goede informatievoorziening voor het secundair datagebruik vindt het ministerie van VWS een belangrijke randvoorwaarde om de geboortezorg te blijven ontwikkelen. Basis voor deze opvatting is het RIVM-rapport over de geboortezorg ‘Beter weten: een beter begin’ (RIVM, 2020).

Secundair datagebruik is het hergebruik van data uit het primaire, operationeel proces voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, onderzoek, beleidsontwikkeling of bedrijfsvoering. Met eindgebruikers is in 2021 gewerkt aan het vormgeven van het secundair datalandschap (zie lijn eindgebruikers 2021). Op basis van de input van de eindgebruikers heeft VIPP Babyconnect samen met Zorginstituut Nederland in januari 2022 een advies opgesteld voor VWS over het secundair datagebruik in de geboortezorg.

Start proefdraaien innovatie- en beheercyclus

Wanneer je met elkaar digitaal gegevens gaat uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je blijft door ontwikkelen of innoveren en hoe je dit gaat organiseren, bewaken en beheren. Dit wordt gedaan in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg.

Afspraken die je met elkaar maakt gaan bijvoorbeeld over welke gegevens er op welk moment uitgewisseld moeten worden. Of hoe je de gegevens vastlegt. En welke ICT- aanpassingen prioriteit hebben voor de eindgebruikers – dat zijn degenen die moeten werken met de uitwisseling en gegevens. Deze afspraken worden gemaakt tijdens de looptijd van VIPP Babyconnect tot 2023 en zijn vastgelegd in het Afsprakenstelsel Interoperaliteit Geboortezorg.

Maar daarna stopt dit niet. De geboortezorg en ICT blijven veranderen. Er komen nieuwe inzichten, nieuwe prioriteiten in het zorgproces (denk aan de uitbraak van Covid-19), aangepaste werkwijzen, nieuwe technieken, enzovoorts. Door de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg is het organiseren en beheren van afspraken ook na VIPP Babyconnect geregeld.

Op basis van een voorlopige rolverdeling is gestart met de nieuwe manier van beoordelen van aanvragen en de prioritering daarvan.

Meer informatie over de innovatie- en beheercyclus lees je hier

Tussenevaluatie innovatie en beheercyclus

Deze evaluatie is een eerste toetsing van de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Hierbij wordt gekeken of de inrichting van de cyclus klopt. Eventueel wordt de cyclus aangepast.

Oplevering handboek Innovatie- en beheercyclus

Bij het toekennen van de VIPP Babyconnect opdracht aan CareCodex heeft het ministerie van VWS Stichting CareCodex ook de opdracht gegeven om te zorgen voor een duurzame borging voor de digitale gegevensuitwisseling. Onderdeel van deze borging is de ‘Innovatie- en beheercyclus digitale gegevensuitwisseling’. Er is hard gewerkt aan het vastleggen van alle afspraken en het verdelen van de taken onder alle partijen die betrokken zijn bij die digitale gegevensuitwisseling. Dit is in een (concept) handboek ‘Innovatie- en beheercyclus digitale gegevensuitwisseling geboortezorg’ opgenomen. Het bijhouden van dit handboek is een dynamisch proces en wordt periodiek verrijkt met alle ervaringen en leermomenten die we binnen de Innovatie- en beheercyclus opdoen.

Het eerste concept handboek Innovatie- en beheercyclus is in november 2022 namens de werkgroep en stuurgroep overhandigd aan de kwartiermaker Functioneel Beheer. Deze kwartiermaker heeft de opdracht om in 2023 en 2024 een goed functionerende Innovatie- en beheercyclus in te richten.

Financiële borging

Financiële middelen zijn nodig om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg van de grond te krijgen en op lange termijn te waarborgen.

In 2021 is meer inzicht gekomen in de materiële kosten. Dit gaat over de eenmalige en structurele kosten voor de benodigde applicaties, de infrastructuur en het gebruik ervan.

Het ministerie van VWS zal voor 2022 tot en met 2024 bovengenoemde kosten tijdelijk financieren. Daarna worden deze kosten structureel ingebed in de NZA-tarieven of instellingssubsidies.

Ook de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg vraagt budget. Hierin gaan diverse partijen in de geboortezorg een extra, nieuwe of gewijzigde rol spelen. Leveranciers worden nauwer betrokken en de eindgebruikersorganisatie krijgt vorm.

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Ook deze vertragingskosten worden door VWS overbrugd.

Meer informatie lees je in dit artikel

Afsprakenstelsel

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg geeft inzicht in wat er allemaal moet gebeuren om interoperabele gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Het bevat randvoorwaarden, afspraken, architectuur en specificaties op alle lagen van interoperabiliteit. Het afsprakenstelsel is met name bedoeld voor informatieanalisten, technische projectleiders en leveranciers.

De eindgebruikers geven aan wat ze nodig hebben aan gegevens en functionaliteiten.

In het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg staat vooral wat er daarvoor moet gebeuren.

Alle lijnen van de routekaart worden ondergebracht in het Afsprakenstelsel.

Bekijk hier het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg Bekijk hier de factsheet Interoperabiliteit

Oplevering noodzakelijke proof of concepts

Om de juiste gegevens op het juiste moment in te kunnen zien, zijn verschillende stappen nodig. Voor elk van die stappen zijn oplossingen bedacht. Dat noemen we ‘concepten’. Tijdens de ontwikkeling van de concepten worden deze getest en verbeterd. Vervolgens wordt de ontwikkeling afgesloten met een proof of concept . Deze bewijst dat een concept of oplossing werkt. De noodzakelijke proofs of concept zijn uitgevoerd.

Na een proof of concept wordt een module of oplossing verder ontwikkeld en verfijnd in een 1e implementatie. Het eindresultaat is een implementatiehandleiding.

Lopende trajecten in 2022

 • Kennisdeling/trainingen
 • Landelijke voorzieningen en generieke functies
 • Leveranciersmanagement
2023
Borging inkoopafspraken
Borging kennisdeling en scholing
Ontwikkeling XIS Keurmerk Geboortezorg
Start implementatie PGO Noord-Nederland
Start innovatie- en beheercyclus
Borging leveranciersmanagement
Tussenevaluatie Innovatie- en beheercyclus
Level 2: individueel zorgplan
Level 3: doorontwikkelen secundair datagebruik
Starten met inrichting governance
Kwartiermaker Functioneel Beheer
(Tussen)evaluatie en toetsing regionale implementaties
Manifest eindgebruikers
Eindgebruikerstesten

Kennisdeling en scholing geborgd

De kennis die tijdens de ontwikkeling en implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling wordt opgedaan en verzameld, moet beschikbaar blijven voor de (geboorte)zorg. Dit geldt ook voor de scholing die in VIPP Babyconnect is ontwikkeld. Daarom wordt met de sector gewerkt aan kennisdeling en borging van de scholing en wordt dit ook een onderdeel van de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. De opgebouwde kennis wordt ook geborgd op het digitaal platform en op het Inspiratieplein

Lees hier meer informatie over het trainingsaanbod

Kennisdeling en scholing geborgd

De kennis die tijdens de ontwikkeling en implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling wordt opgedaan en verzameld, moet beschikbaar blijven voor de (geboorte)zorg. Dit geldt ook voor de scholing die in VIPP Babyconnect is ontwikkeld. Daarom wordt met de sector gewerkt aan kennisdeling en borging van de scholing en wordt dit ook een onderdeel van de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. De opgebouwde kennis wordt ook geborgd op het digitaal platform en op het Inspiratieplein

Lees hier meer informatie over het trainingsaanbod

(Tussen)evaluatie en toetsing regionale implementaties

De regionale implementaties moeten aansluiten op de eisen en wensen van eindgebruikers. De stem van eindgebruikers is hierbij belangrijk. Daarom volgen de eindgebruikers via de landelijke eindgebruikersgroepen de ontwikkeling en implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling nauwkeurig. Ze toetsen daarbij op de vier outcomedoelen die zijn opgenomen in de beleidsregel. De eindgebruikersgroepen komen in 2022 elk kwartaal gezamenlijk bij elkaar en tussendoor worden zij in kleiner verband betrokken.

Bekijk hier de planning voor 2022

Manifest eindgebruikers

Eindgebruikers stellen samen een manifest op. Hierin maken eindgebruikers helder waar zij met betrekking tot veilige digitale gegevensuitwisseling voor gaan en staan. Het manifest sluit aan op de visie op eindgebruikers van VIPP Babyconnect.

Bekijk de visie op eindgebruikers

Eindgebruikerstesten

In het eerste kwartaal van 2022 worden de eerste regionale implementaties verwacht. Hierbij zijn eindgebruikers betrokken, zowel regionaal als landelijk. De landelijke eindgebruikersgroepen gaan dan aan de slag met de testen rondom de kwalificatie en ontsluiting naar de PGO. De regionale eindgebruikers zijn betrokken bij de test van de implementatie: voldoet deze aan hun eisen en wensen.

Borging inkoopafspraken

De regionale partnerschappen maken inkoopafspraken met de leveranciers. Deze afspraken en die in de toekomst gemaakt worden, borgen we in een inkoopproces. In overleg met de geboortezorgpartijen maken we keuzes om het inkoopproces in te richten en te borgen en de inkoopfunctie goed te positioneren. Dit is onderdeel van de nieuwe governance structuur die met alle geboortezorgpartijen wordt ingericht in relatie tot gegevensuitwisseling. Ook maken we keuzes over hoe het inkoopproces een effectieve rol vervult in de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg.

Kennisdeling en scholing geborgd

De kennis die tijdens de ontwikkeling en implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling wordt opgedaan en verzameld, moet beschikbaar blijven voor de (geboorte)zorg. Dit geldt ook voor de scholing die in VIPP Babyconnect is ontwikkeld. Daarom wordt met de sector gewerkt aan kennisdeling en borging van de scholing en wordt dit ook een onderdeel van de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. De opgebouwde kennis wordt ook geborgd op het digitaal platform en op het Inspiratieplein

Lees hier meer informatie over het trainingsaanbod

Start innovatie- en beheercyclus

Als je met elkaar veilig digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je landelijke afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Deze afspraken zorgen ervoor dat eindgebruikers krijgen wat ze willen: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Daarom werken allerlei partijen uit de geboortezorg samen in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Deze cyclus is de nieuwe manier om vanuit de eindgebruikers te sturen op digitale gegevensuitwisseling.

Afspraken die je met elkaar maakt gaan bijvoorbeeld over welke gegevens er op welk moment uitgewisseld moeten worden. Of hoe je de gegevens vastlegt. En welke ICT- aanpassingen prioriteit hebben voor de eindgebruikers – dat zijn degenen die moeten werken met de uitwisseling en gegevens.

Ontwikkeling XIS Keurmerk Geboortezorg

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Een duurzaam informatiestelsel in de geboortezorg vraagt om een structurele, gedragen aanpak en afstemming met leveranciers. Dit start met de behoeften van de eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring zodat deze voldoet aan de functionele eisen. Met het XIS Keurmerk Geboortezorg van een zorginformatiesysteem weet je dat het systeem aan de behoeften en goedkeuring van de eindgebruikers voldoet.

XIS Keurmerk Geboortezorg
Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect gestart met de verkenningsfase naar het ontwikkelen van een XIS Keurmerk Geboortezorg voor de informatiesystemen in de geboortezorg. Zorginformatiesystemen die voldoen aan de overeengekomen afspraken met de eindgebruikers, ontvangen straks de kwalificatie XIS Keurmerk Geboortezorg. Zorgverleners hebben met dit keurmerk een objectief criterium in handen voor de keuze van ICT-systemen. Ook wordt het keurmerk de basis voor de financier van het informatiestelsel die hiermee passende financiering kan realiseren. Samen met de vereniging van ICT-organisaties in de Zorg (OIZ) en eindgebruikers werken we dit uit.

Start implementatie PGO Noord-Nederland

In Noord-Nederland is in maart 2022 gestart met de eerste stappen die nodig zijn voor de PGO implementatie. In juli 2022 is de implementatie gezamenlijk opgepakt door de regio Noord-Nederland, het landelijk programmabureau, MedMij en Nictiz. Zij vormen samen de Stuurgroep Noord-Nederland. Hier worden besluiten genomen voor de eerste implementaties in Noord-Nederland. Noord-Nederland dient hiermee als model/prototype voor de implementaties in het hele land.

In april 2023 organiseerden we een eerste hackathon samen met GERRIT, ROS Friesland, HINQ, Orfeus, ZW Connect en Nictiz. Zij zaten in één ruimte om alle technische issues die naar boven kwamen tijdens het proces van digitale gegevensuitwisseling naar een PGO in kaart te brengen, te analyseren en waar mogelijk op te lossen. De issues die niet ter plekke werden opgelost, zijn toegevoegd aan een issuelijst. De hackathon was een zeer efficiënte manier om zoveel mogelijk technische issues te tackelen.

We werken toe naar een livegang van de gegevensdienst in het laatste kwartaal van 2023.

Start innovatie- en beheercyclus

Als je met elkaar veilig digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je landelijke afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Deze afspraken zorgen ervoor dat eindgebruikers krijgen wat ze willen: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Daarom werken allerlei partijen uit de geboortezorg samen in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Deze cyclus is de nieuwe manier om vanuit de eindgebruikers te sturen op digitale gegevensuitwisseling.

Afspraken die je met elkaar maakt gaan bijvoorbeeld over welke gegevens er op welk moment uitgewisseld moeten worden. Of hoe je de gegevens vastlegt. En welke ICT- aanpassingen prioriteit hebben voor de eindgebruikers – dat zijn degenen die moeten werken met de uitwisseling en gegevens.

Borging inkoopafspraken

De regionale partnerschappen maken inkoopafspraken met de leveranciers. Deze afspraken en die in de toekomst gemaakt worden, borgen we in een inkoopproces. In overleg met de geboortezorgpartijen maken we keuzes om het inkoopproces in te richten en te borgen en de inkoopfunctie goed te positioneren. Dit is onderdeel van de nieuwe governance structuur die met alle geboortezorgpartijen wordt ingericht in relatie tot gegevensuitwisseling. Ook maken we keuzes over hoe het inkoopproces een effectieve rol vervult in de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg.

Borging leveranciersmanagement

Zowel op landelijk als regionaal niveau zijn er inkoopafspraken gemaakt die vastgelegd zijn. Op deze twee vlakken, en met andere sectoren, stemmen we de onderlinge agenda’s met elkaar af. Door gezamenlijk op te trekken werken we op een (kosten)efficiënte manier samen.

Kennisdeling en scholing geborgd

De kennis die tijdens de ontwikkeling en implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling wordt opgedaan en verzameld, moet beschikbaar blijven voor de (geboorte)zorg. Dit geldt ook voor de scholing die in VIPP Babyconnect is ontwikkeld. Daarom wordt met de sector gewerkt aan kennisdeling en borging van de scholing en wordt dit ook een onderdeel van de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. De opgebouwde kennis wordt ook geborgd op het digitaal platform en op het Inspiratieplein

Lees hier meer informatie over het trainingsaanbod

Tussenevaluatie innovatie en beheercyclus

Deze evaluatie toetst de aanpassingen die na de eerste tussenevaluatie zijn doorgevoerd. Wanneer de aanpassingen goedgekeurd zijn, kan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg van start.

Level 2: individueel zorgplan

Bij level 2 wordt onderzocht welke sets aan gegevens uitgewisseld moeten worden die betrekking hebben op de geplande zorg. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken in de toekomst, waarbij meerdere mensen betrokken zijn die in verschillende systemen werken.

Level 3: Doorontwikkelen secundair datagebruik

Het derde level focust zich op secundair gebruik van primaire gegevens. Deze data zijn van belang voor onderzoek, kwaliteitsmanagement, beleidsvoering en het opstellen van rapportages en indicatoren in de geboortezorg. Individuele zorgplannen geven een schat aan informatie voor planning en kostenberekeningen.

Starten met inrichting governance

Voor het realiseren van veilige en duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het nodig dat er wordt samengewerkt op samengewerkt op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel en is een duurzaam informatiestelsel noodzakelijk. In 2022 zijn hiervoor diverse voorbereidende stappen gezet. Denk hierbij aan het invullen van de structuur en besluitvorming na de looptijd van VIPP Babyconnect, de zogenoemde ‘governance’ en maatregelen voor structurele financiëring. Het landelijk programmabureau werkt hierin nauw samen met alle betrokken (geboortezorg) partijen en regionale partnerschappen. In 2023 werken we aan de verdere concretisering van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg.

Meer informatie

Kwartiermaker Functioneel Beheer

De kwartiermaker Functioneel Beheer heeft de opdracht om in 2023 en 2024 een goed functionerende innovatie- en beheercyclus in te richten. Door voor iedere vraag over digitaal gegevens uitwisselen de cyclus te doorlopen, zorgen we ervoor dat de eindgebruikers (zoals bijvoorbeeld de verloskundige, gynaecoloog, echoscopist, kraamverzorgende, maar ook de cliënt) hun stem steeds kunnen laten horen. Daar waar een vraag landelijk verder wordt doorontwikkeld, komt hij op de implementatie- en ontwikkelagenda. Deze geeft inzicht in wanneer we wat ontwikkelen en hoe dit beschikbaar komt voor de eindgebruikers.

Start innovatie- en beheercyclus

Als je met elkaar veilig digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je landelijke afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Deze afspraken zorgen ervoor dat eindgebruikers krijgen wat ze willen: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Daarom werken allerlei partijen uit de geboortezorg samen in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Deze cyclus is de nieuwe manier om vanuit de eindgebruikers te sturen op digitale gegevensuitwisseling.

Afspraken die je met elkaar maakt gaan bijvoorbeeld over welke gegevens er op welk moment uitgewisseld moeten worden. Of hoe je de gegevens vastlegt. En welke ICT- aanpassingen prioriteit hebben voor de eindgebruikers – dat zijn degenen die moeten werken met de uitwisseling en gegevens.

2024
Eindgebruikersorganisatie staat
Structurele financiële borging
Oplevering Innovatie- en beheercyclus

Veilige digitale gegevensuitwisseling
in de geboortezorg

Oplevering producten

Meer informatie

Veilige digitale gegevensuitwisseling
voor betere geboortezorg.

VIPP Babyconnect loopt af in 2023. De geboortezorg in Nederland is dan voldoende op weg geholpen om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. In regionale partnerschappen is de implementatie hiervan onderweg , met de betrokkenheid van de eindgebruikers

De website van Babyconnect (www.babyconnect.org) en het digitaal platform zijn blijvende informatiebronnen. Hierop vind je onder andere ervaringen, informatie over de trainingen en links naar onder andere het afsprakenstelsel.

Een aantal producten helpt de regionale partnerschappen ook na het eindigen van VIPP Babyconnect om digitale gegevensuitwisseling te realiseren en om toekomstige ontwikkelingen te kunnen oppakken.

Lees hier meer over deze producten

Eindgebruikersorganisatie staat

Aan het einde van VIPP Babyconnect dient er een eindgebruikersorganisatie te zijn die een prominente plek inneemt in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Met deze eindgebruikersorganisatie kunnen eindgebruikers nu en in de toekomst hun stem laten horen.

Lees hier meer over de eindgebruikers en eindgebruikersorganisatie

Structurele financiële borging

Voor een goed lopende innovatie- en beheercyclus is structureel geld nodig. Het is duidelijk wat deze cyclus structureel gaat kosten en er is een oplossing om de kosten te dekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor een inkooporganisatie, maar ook voor software die zorgverleners gebruiken om de zorg goed uit te voeren.

Oplevering Innovatie- en beheercyclus

In de loop van 2023 wordt de innovatie- en beheercyclus steeds getoetst, nieuwe overlegstructuren ontstaan en de oude worden opgeheven wanneer deze dubbel lijken te zijn. Zo werken we toe naar de nieuwe structuur die, bij het stoppen van VIPP Babyconnect (Q4 2024), ervoor zorgt dat we in de toekomst met alle partijen in de geboortezorg informatie delen mogelijk houden.