1. Nieuws
  2. Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

22 december 2021

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) al de informatie over jouw zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen. MedMij, Nictiz en VIPP Babyconnect werken er sinds het voorjaar van 2021 samen aan om dit stapsgewijs mogelijk te maken. Door het betrekken van eindgebruikers en het uitvoeren van praktijktoetsen komt de digitale integrale zwangerschapskaart weer een stukje dichterbij.

De oude zwangerschapskaart, een papieren document, was altijd afkomstig van één zorgverlener (de verloskundige). Cliënten geven aan dat zij al hun gegevens liever niet meer op papier, maar digitaal in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) willen zien. En de toegang tot die gegevens moet eenvoudig en laagdrempelig zijn. Met VIPP Babyconnect zijn nu nieuwe technieken beschikbaar om de gegevens uit meerdere bronnen, zoals verloskundige, gynaecoloog en kraamzorg, te verzamelen en beschikbaar te maken. Dit noemen we de ‘Integrale Zwangerschapskaart’. Deze integrale zwangerschapskaart moet voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van eindgebruikers en terugkomen in de PGO. Tijdens de inrichting van deze zwangerschapskaart is goed naar eindgebruikers geluisterd. Ook in de uiteindelijke functionele tests worden zij betrokken. Op basis van hun bevindingen kan de gegevensdienst gevalideerd of verder geperfectioneerd worden, of kan hun input aanleiding geven tot uitbreiding middels andere mogelijke gegevensdiensten.

Kennis opgedaan

Een aantal PGO-leveranciers werkt mee om deze wensen van eindgebruikers te realiseren. De theorie van de uitwisseling is goed uitgedacht en tot in detail beschreven in de zogenaamde “paper PoC”, maar uiteraard moeten de systemen ook in de praktijk functioneren. Daarom is met een aantal leveranciers een proof of concept (praktijktest) gedaan. Tijdens deze tests is veel kennis opgedaan om de gegevensdienst verder te beproeven en indien nodig te corrigeren of te verbeteren. Concreet houdt dit in dat binnenkort een eerste beperkte, maar stabiele set gegevens binnen de PGO’s beschikbaar komt. In deze set zitten (medische) kerngegevens van de zwangere en haar kind vanuit de verloskunde, gynaecologie en echoscopie. In de volgende versie worden ook de gegevens van de kinderarts en kraamzorg beschikbaar.

Van betekenis zijn

“Wij willen van betekenis zijn” stellen de PGO-leveranciers die meewerken aan het testen van de gegevensdienst Integrale Zwangerschapskaart. Op de vraag waarom zij meedoen met het testproces voor de gegevensdienst wordt geantwoord dat geboortezorg als startpunt van elk leven erg belangrijk is. Ouders willen het liefst over relevante gegevens beschikken en goede communicatie met professionals is daarin erg belangrijk. “Het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen die er voor de ouders toe doen, stelt hen in staat om de regie te nemen over gezondheid en welzijn.”

Puzzel

Als gevraagd wordt naar de ervaringen met de ontwikkeling van de Integrale Zwangerschapskaart tot nu toe, vertelt een van de deelnemende PGO-leveranciers dat de gegevensdienst nog volop in ontwikkeling is. “Deze gegevensdienst is complexer dan de gegevensdiensten die we tot nu toe hebben geïmplementeerd. Er zit veel afhankelijkheid tussen resources en het gaat om veel informatie. Een mooie puzzel hoe dit op te halen en op een geschikte wijze te presenteren aan de gebruiker.”

Netwerkzorg

De geboortezorg is in aantal geen grote zorgsector. Er zijn zo’n 170.000 zwangeren per jaar. Desondanks is het wel een interessante sector om in te pionieren omdat het gaat om netwerkzorg: Er zijn meerdere zorgverleners betrokken bij één zorgproces. Denk bijvoorbeeld aan de verloskundige, echoscopist en kraamverzorgende. Werkt de uitwisseling van zwangerschapsgegevens naar de PGO, dan zijn er belangrijke lessen geleerd voor uitwisseling in en tussen andere zorgsectoren.

Volgende stap

De testfase wordt binnenkort afgerond. Als de laatste verbeteringen zijn uitgewerkt en aangebracht komt het laden van zwangerschapsgegevens in de PGO steeds dichterbij.
Meer over de gegevensdienst Geboortezorg en de Integrale Zwangerschapskaart vind je hier en hier. Vragen? Neem contact op met Victor van Haagen (MedMij) via V.vanhagen@medmij.nl

.