Basisinformatie

 1. Toolkit
 2. Basisinformatie

Vragen & antwoorden

Over VIPP-programma

Wat doet VIPP Babyconnect?

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professionals in de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld JGZ, kinderarts of huisarts.

Het programmabureau van Babyconnect heeft hierbij een landelijke rol en ondersteunt regio’s bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling.

Meer hierover lees je bij landelijk en regionaal>>>

Is VIPP Babyconnect een product of een commerciële partij?

Geen van beide. Babyconnect is een landelijk VIPP-programma dat in opdracht van het ministerie van VWS de geboortezorg ondersteunt met het mogelijk maken van digitale informatie-uitwisseling. De minister heeft bij dit programma een beleidsregel geschreven hoe en onder welke voorwaarden het programma uitgevoerd kan worden.

Hoe kan Babyconnect ons helpen?

Een grote taak voor het programmabureau is de ondersteuning van de regio’s bij het bereiken van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten. De hulp die het programma biedt aan regio’s is altijd maatwerk. De ene regio heeft een andere behoefte dan de andere. Globaal houdt de ondersteuning in dat we de kennis en expertise delen met alle betrokken partijen en dat we in alle fases van het VIPP-programma ondersteuning bieden.

Het programmabureau heeft een stappenplan gemaakt en bij al deze stappen kan het programmabureau de regio’s ondersteunen.

Welke partijen zijn betrokken bij VIPP Babyconnect?

Bij dit landelijke VIPP-programma zijn alle actoren in de geboortezorg betrokken:  cliënten, zorgverleners, praktijken, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.
Babyconnect is om de geboortezorg te ondersteunen bij de verwezenlijking van toekomstbestendige digitale gegevensuitwisseling. Het VIPP-programma is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door stichting CareCodex.

Het programma organiseert de betrokkenheid van alle actoren in de geboortezorg: patiënten/ cliënten, zorgverleners, praktijken, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.
Babyconnect is het VIPP-programma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex.

Andere betrokken spelers zijn leveranciers van applicaties, van netwerken, of dienstverleners, beheersorganisaties, netwerkbeheerders zoals RSO’s, ondersteunende instanties zoals ROS-en, RIVM, College Perinatale Zorg, Perined, Nictiz en koepelorganisaties binnen het huidige Bestuurlijk Overleg van de geboortezorg, zoals de Patiëntenfederatie, KNOV, NVOG, BO Geboortezorg. Daarnaast zijn er nog de koepelorganisaties die ook nauw betrokken zijn waaronder NCJ (waaronder JGZ), NVK, NVZ, FMS, NFU, Ineen en ActiZ. Tenslotte zijn ook overheidsinstanties betrokken, waaronder VWS, EZK, IGJ, ZiN, NZa, RIVM en gemeenten, en lokaal en regionaal partijen als cliëntenraden, GGD, JGZ, Spoedzorg en andere zorgorganisaties.

Welke VIPP-programma’s zijn er nog meer?

VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt professional. VWS is de opdrachtgever van deze versnellingsprogramma’s. Onderstaand vind je de huidige VIPP-programma’s:

 • Voor langdurige zorg (InZicht)
 • Voor ziekenhuizen (hier lopen meerdere VIPP-programma’s)
 • Voor medisch specialistische zorg
 • Voor GGZ-instellingen
 • Voor GGZ vrijgevestigden
 • Voor de geboortezorg (Babyconnect)
 • Voor de huisartsenzorg (OPEN)

  Het is mogelijk dat er in de toekomst meer VIPP-programma’s gestart worden. Meer informatie hierover vind je op de website van het Informatieberaad Zorg.

   

Hoe verhoudt Babyconnect zich tot de andere VIPP-programma's?

VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht (zie vraag en antwoord hierboven). De belangrijkste doelstelling van deze programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt.

Babyconnect werkt daarbij ook aan gestandaardiseerde uitwisseling tussen zorgverleners onderling. De meeste VIPP-programma’s richten zich op de uitwisseling van één zorgverlener naar een andere zorgverlener (Peer to Peer). De cliënt krijgt via zorgportalen inzicht in de gegevens bij één zorgaanbieder. De methode die Babyconnect volgt (d.m.v. zibs en vertalers) maakt mogelijk dat de zorgverlener de juiste gegevens op het juiste moment kan inzien. Deze informatie kan uit meerdere bronsystemen van verschillende zorgverleners opgehaald en geraadpleegd worden. Deze methode zorgt ervoor dat informatie altijd te raadplegen valt (bij toestemming) en dus te hergebruiken is. Hiermee is uitwisseling niet afhankelijk van degene die de gegevens heeft ingevoerd.

Bekijk voor meer informatie deze animatie>>>

Belangrijke documenten voor als je aan de slag gaat

Wat is het Framework?

Het Framework stelt kaders om tot een aanpak te komen die voor de gehele (geboorte)zorg werkt. Regio’s kunnen hierbij kiezen voor verschillende oplossingen, mits deze binnen de hier gestelde kaders vallen. Het Framework beoogt helderheid te geven voor partijen die aan slag gaan met het VIPP-programma.

Een eerste vereiste is dan ook dat aanvragers vooraf een goed plan hebben opgesteld waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voldaan wordt. Bij het opstellen van de voorwaarden zijn de uitgangspunten van het Informatieberaad Zorg en het geboortezorgveld leidend. Deze zijn uiteindelijk gebaseerd op het gezondheidsbelang van zorgontvangers en de ruimte voor hun regie daarop.

De eindgebruiker – de burger, zorgontvanger of zorgverlener – vormt de rode draad in het Framework. De belangen en wensen van de burgers en zorgontvangers vormen het uitgangspunt.

Het document is tot stand gekomen in opdracht en onder regie van het ministerie van VWS directie curatieve zorg, in samenwerking met CPZ, Perined en Nictiz, en is opgesteld door Stichting CareCodex.

Vele partijen hebben het Framework – en daarmee de uitgangspunten – ondertekend. Deze partijen zijn: NVK, KNOV, Bo Geboortezorg, MedMij, NVZ, NFU, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, NVOG, GGD GHOR, NCJ en Actiz.

 

Wat is de Roadmap?

De Roadmap 2019-2022 laat zien welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Met dit plan hebben alle betrokken partijen in de geboortezorg inzicht in wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Het plan is tevens een hulpmiddel om de landelijke en regionale aanpak op elkaar af te stemmen. Het geeft daarmee ook helderheid voor andere programma’s, partijen en voor het ministerie van VWS in de samenhang tussen alle actoren en activiteiten.

Wat is het Functioneel Ontwerp?

Wanneer je zwanger bent of wilt worden krijg je te maken met verschillende zorgverleners. Om de samenwerking tussen cliënt en de zorgverlener en zorgverleners onderling te verbeteren en om de cliënt de centrale rol te geven, zijn afspraken nodig over de informatiedeling.

Welke eisen stellen alle gebruikers aan de functionaliteit? Welke informatie willen zij op welk moment zien? In antwoord op deze en meer vragen heeft Babyconnect een Functioneel Ontwerp opgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen door de wensen en eisen van vier verschillende gebruikersgroepen te verzamelen – cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten.

Het ontwerp is bedoeld voor alle betrokken partijen in de geboortezorg, zoals de vrouw die zwanger is of wil worden, voor de zorgverleners, de zorgorganisaties en andere partijen.

Wat is het Handboek Interoperabiliteit?

Het Handboek Interoperabiliteit beschrijft de elementen die nodig zijn voor een uitwisseling van gegevens in de geboortezorg met als doel naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Hierbij hoort ook de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënten haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

De elementen zijn beschreven volgens het interoperabiliteitsmodel:
Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten. Dat noem je ook wel interoperabiliteit.

Interoperabiliteit is de mogelijkheid van zelfstandige, niet gelijke organisaties, partijen, eenheden, systemen of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid.

Beknopte informatie over interoperabiliteit lees je in deze factsheet>>>

Wat is het Handboek Technische Architectuur?

Dit handboek beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur.

Dit handboek is met name bedoeld voor ICT-leveranciers in de geboortezorg, ziekenhuizen en regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s).

In het handboek vind je informatie over:

 • Korte uitgangspunten van VIPP Babyconnect, de visie, en de samenhang met andere landelijke initiatieven.
 • Een beknopte uitleg van het interoperabiliteitsmodel. Uitgebreide informatie vind je hier »
 • Een voorbeeld van een mogelijke architectuur voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg en verschillende bronsystemen en gegevenssoorten.
 • Welke informatie beschikbaar wordt gesteld en hoe je deze als gebruiker raadpleegt.
 • De informatiesystemen die zorgverleners gebruiken voor de zorg van cliënten voor dossiervoering, zorglogistiek en verantwoording op applicatieniveau.
 • De regionale infrastructuur en de componenten daarvan.

In de diverse bijlagen zijn enkele onderwerpen gedetailleerd uitwerkt.

Wat is het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel?

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel beschrijft de afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken. Het stelsel bestaat uit twee onderdele:

 • Grondslagen:
  Deze beschrijven het fundament waarop het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel is gebaseerd. Hierin staan de achtergrond, de doelstelling, de randvoorwaarden en uitgangspunten en de begrippenlijst van het afsprakenstelsel.

 • Architectuur
  Het hoofdstuk architectuur vormt de kern van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. In de artikelen wordt de architectuur met de daarbij behorende use cases, processen en (technische) specificaties uitgewerkt aan de hand van afspraken op de vijf lagen van het interoperabiliteitmodel. Deze vijf lagen zijn: organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur.

Ga naar het afsprakenstelsel>>>

Over hoe digitale gegevensuitwisseling eruit komt te zien in de geboortezorg

Welke zorginformatie krijgen zorgverleners te zien?

Dat bepaalt de cliënt. Zij heeft de regie over haar eigen gegevens. Zorgverleners informeren cliënten over welke informatie zij minimaal nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Zwangeren/kraamvrouwen en zorgverleners bespreken in landelijke gebruikersgroepen welke gegevens zij willen zien en essentieel zijn voor goede zorgverlening.

Hoe gaat de gegevensdeling eruitzien?

Het programmabureau van VIPP Babyconnect heeft met behulp van vele betrokken partijen een aanpak uitgewerkt die voldoet aan de randvoorwaarden van het Framework. Regio’s kunnen ook voor een andere aanpak of oplossing kiezen: zolang deze maar voldoet aan de eisen in het Framework.

We hebben een animatie gemaakt om te laten zien wat de uitgewerkte aanpak inhoudt:

Wat verandert er voor de zorgverlener?

Het uitgangspunt van VIPP Babyconnect is de juiste gegevens, op het juiste moment bij de cliënt én juiste zorgverlener. In de praktijk blijven zorgverleners in hun eigen systeem werken en kunnen daar – indien geautoriseerd door de cliënt- de juiste gegevens op het juiste moment oproepen en inzien. Importeren wordt in een later stadium ook mogelijk. Hun bevindingen voeren ze in hun eigen systeem in, net zoals nu gebeurt. Op deze manier is het in principe niet meer nodig om gegevens over te schrijven, te faxen of om na te bellen. Dit moet minder administratielast tot gevolg geven.

Om het duidelijk te maken hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan komen te zien en wat het voor de dagelijkse praktijk betekent, hebben we een animatie gemaakt:

Hoe verhoudt VIPP-Babyconnect zich tot een PGO?

Bij de digitale gegevensuitwisseling die VIPP Babyconnect voor ogen heeft, worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor cliënten. Via deze PGO hebben cliënten beschikking over hun eigen gegevens in één omgeving.

De gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling gaat niet via een PGO. Bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg voldoen we aan de Medmij-voorwaarden (die gelden voor een PGO). Meer informatie over PGO’s vind je hier>>>

Heeft u een vraag die er niet tussenstaat?