1. Nieuws
  2. Handboek Technische Architectuur beschikbaar

Handboek Technische Architectuur beschikbaar

14 april 2020

Vanaf nu kun je het Handboek Technische Architectuur raadplegen op onze site. Het beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur.

Dit handboek is met name bedoeld voor ICT-leveranciers in de geboortezorg, ziekenhuizen en regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s).

In het handboek vind je informatie over:

  • Korte uitgangspunten van VIPP Babyconnect, de visie, en de samenhang met andere landelijke initiatieven.
  • Een beknopte uitleg van het interoperabiliteitsmodel. Uitgebreide informatie vind je hier »
  • Een voorbeeld van een mogelijke architectuur voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg en verschillende bronsystemen en gegevenssoorten.
  • Welke informatie beschikbaar wordt gesteld en hoe je deze als gebruiker raadpleegt.
  • De informatiesystemen die zorgverleners gebruiken voor de zorg van cliënten voor dossiervoering, zorglogistiek en verantwoording op applicatieniveau.
  • De regionale infrastructuur en de componenten daarvan.

In de diverse bijlagen vind je een verdere gedetailleerde uitwerking van de onderwerpen.

Heb je vragen over het Handboek Technische Architectuur?

Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager R&D.

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Dit wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Om tot digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen, is een technische architectuur nodig, die voldoet aan alle eisen en wensen. Dit handboek schets onder andere een voorbeeldarchitectuur en de uitgangspunten.

Verschil tussen het Handboek Technische Architectuur Babyconnect en de andere handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken die ieder een ander focuspunt hebben:

Het Framework is het startpunt van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor de hele geboortezorg werkt.

In het Functioneel Ontwerp staan de eisen van alle gebruikers met betrekking tot de digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.

De Roadmap 2019-2022 toont welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Dankzij de Roadmap hebben alle betrokken partijen inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te realiseren in de geboortezorg.

Het Handboek Interoperabiliteit Babyconnect beschrijft de elementen die nodig zijn voor uitwisseling van gegevens, omschreven volgens de lagen van het interoperabiliteitsmodel. Bij dit handboek wordt de nadruk gelegd op wet- en regelgeving, security, privacy en governance, standaarden en profielen, certificering (de alle lagen overstijgende ‘pilaren’) en de lagen organisatiebeleid, zorgproces en informatie.

Het Handboek Technische Architectuur Babyconnect beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur.