Programmabureau ondersteunt

  1. Jaaroverzicht
  2. Programmabureau ondersteunt

Subsidieaanvraag en implementatie

Veel partijen zijn betrokken bij het invoeren van digitale gegevensuitwisseling. 2021 stond voor het programmabureau in het teken van de ondersteuning aan regionale projectorganisaties van de regionale partnerschappen. Zo hebben we de laatste regionale partnerschappen bijgestaan bij het indienen van de subsidieaanvraag. Voor partnerschappen die inmiddels de subsidie al hadden ingediend, heeft het programmabureau zich ingezet om hen te helpen bij de implementatie. Er is intensief contact en samenwerking met onder meer de technische en zorginhoudelijke projectleiders, de communicatieadviseurs en de penvoerders van de regionale partnerschappen. Er is veel kennisdeling om samen verder te komen. Ook proberen we de kennis en de inzichten die we opdoen te bundelen en hergebruiken, in bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden.

Overleggen krijgen vorm

Veel organisaties en partijen in de geboortezorg zijn betrokken bij digitale gegevensuitwisseling. We stemmen daarom veel af met deze betrokkenen. In 2021 kregen de overlegstructuren steeds meer vorm. We hebben een interactief overzicht van de overleggen gemaakt. Hierin vind je de samenhang en het doel ervan. Ook zie je welke partijen er deelnemen en wat de bevoegdheden zijn. Is het overleg bedoeld om te informeren, beslissingen te nemen of een advies uit te brengen? Met dit overzicht is het voor alle geboortezorgpartijen duidelijk welke overleggen er zijn.

Ga naar het overzicht>>> 

Visuele routekaart

Digitale gegevensuitwisseling in de Nederlandse geboortezorg is nieuw en innovatief. Om te laten zien welke stappen er nodig zijn om dit te realiseren, hebben we een visuele routekaart gemaakt. De routekaart is een interactieve tijdlijn die inzicht geeft in de route die afgelegd wordt. Ook verduidelijkt de routekaart hoe bepaalde activiteiten en thema’s, zoals de landelijke ondersteuning en de regionale partnerschappen, zich tot elkaar verhouden.

Je vindt de routekaart hier>>>

Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg krijgt vorm

Als je met elkaar veilig digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je landelijke afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Er is een gezamenlijke visie nodig en duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en een structuur waarin je dit vastlegt. Deze afspraken zorgen ervoor dat eindgebruikers krijgen wat ze willen: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Daarom werken allerlei partijen uit de geboortezorg samen aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. De vernieuwde standaard voor digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg, NEN7522, is hierbij het vertrekpunt. De cyclus krijgt steeds meer vorm.

Voor meer informatie>>>
Lees de factsheet>>>

Dizra-award

Stichting CareCodex, die VIPP Babyconnect uitvoert, ontving in april de DIZRA-award. De award is een aanmoediging voor alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Uit het juryrapport: “Met het toekennen van de DIZRA-award spreken we de waardering uit over hoe ze met DIZRA (Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur) aan de slag zijn gegaan. VIPP Babyconnect is actief bezig invulling te geven aan de principes regie op gegevens, gemeenschappelijke taal en FAIR-data, om gegevens niet alleen primair beschikbaar te stellen, maar ook voor secundair gebruik. Zodat daadwerkelijk meervoudig gebruik van data gerealiseerd wordt.”

Het hele bericht lees je hier>>>

Oppakken gemeenschappelijke voorzieningen

In dit jaar werd duidelijk dat de verschillende VIPP-programma’s te maken hebben met uitdagingen. Alle programma’s hebben behoefte aan generieke functies en daarmee samenhangende gemeenschappelijke voorzieningen. Dit gaat o.a. om identificatie, authenticatie, autorisatie en toestemmingen. De centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we dit goed, veilig en gebruiksvriendelijk regelen? Alle VIPP-programma’s zijn bezig met het vinden van goede technische oplossingen en delen kennis en ervaringen. Daarbij is het van belang dat alle oplossingen op het gebied van gemeenschappelijke voorzieningen aansluiten bij de zorgbrede afspraken en ontwikkelingen. En dat de oplossingen afgestemd worden met andere programma’s en partijen als TWIIN en MedMij.

Actieplan kraamzorg

BO Geboortezorg, het KCKZ, de NBvK, Nictiz en VIPP Babyconnect hebben een actieplan opgesteld om een inhaalslag te maken in de kraamzorg voor digitalisering en digitale gegevensuitwisseling. Dit plan geeft de gezamenlijke, landelijke doelen weer. De uitvoering van dit plan vergt de komende jaren extra tijd en capaciteit van Bo, het KCKZ en de NBvK. Benieuwd naar het actieplan? Kijk hier>>> 

Ontwikkelingen uitwisselingen JGZ en geboortezorg

In 2020 zijn landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Eén van de afspraken is het uitvoeren van een impactanalyse. Deze analyse is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in een factsheet.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) voerde de analyse uit. In de factsheet staat een korte samenvatting. Naast oplossingen voor korte en langere termijn, is in de factsheet ook aandacht voor de verdere samenwerking en wat nodig is om tot een succesvolle uitwisseling te komen.
Naar de factsheet>>>

Daarom digitale gegevensuitwisseling!

Om zorgverleners aan te moedigen om mee te tekenen bij de laatste subsidieaanvragen zijn we begin 2021 een campagne #DaarTekenIkVoor gestart. Hierin vertellen zorgverleners en zorgbestuurders waarom zij tekenen voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.