Aanstellen projectleider

  1. Implementatie
  2. Aanstellen projectleider

Het vormgeven van digitale gegevensuitwisseling met een regionaal partnerschap vraagt om een projectleider. De penvoerder kan bekijken wie de projectleiding op zich neemt. Het is zaak om iemand aan te stellen die continuïteit kan bieden.

Projectleidersbijeenkomsten

Het programmabureau nodigt de projectleiders uit om periodiek deel te nemen aan projectleidersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen, de voortgang te bespreken en mogelijke issues aan te kaarten.

Deze overleggen zijn niet vrijblijvend. In de subsidievoorwaarden staat beschreven dat deelname hieraan een voorwaarde is. Om de voortgang en de kennis te waarborgen is het gewenst dat een vaste projectleider aanschuift bij deze bijeenkomsten.