Op weg naar duurzaam informatiestelsel

  1. Jaaroverzicht
  2. Op weg naar duurzaam informatiestelsel

De Innovatie- en beheercyclus krijgt steeds meer vorm, alle geboortezorgpartijen zijn betrokken!

Het landelijk programmabureau heeft in haar subsidietoekenning van VWS de opdracht gekregen om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg duurzaam te borgen. Er is hiervoor een stuurgroep Innovatie- en beheercyclus (I&B cyclus) opgericht en een werkgroep I&B cyclus. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt hoe de borging voor de geboortezorg gerealiseerd kan worden.

De I&B cyclus begint steeds meer vorm te krijgen in het eerste kwartaal van 2022. De tijdelijke rolverdeling is besproken met organisaties. Het proefdraaien is, wat partijen van de werkgroep I&B betreft, gestart en er zijn evaluatiemomenten gepland. Belangrijk uitgangspunt en werkdocument voor de I&B cyclus is de gezamenlijke implementatie- en ontwikkelagenda. Deze ontwikkelagenda bevat alle thema’s en issues rond gegevensuitwisseling waar de geboortezorg de komende periode aan moet gaan werken. Deze implementatie- en ontwikkelagenda wordt opgesteld samen met de eindgebruikersgroepen en de functioneel beheerder, waarna deze goedgekeurd moet worden door de houder en de autorisator.

Lees verder>>>

De evaluatie van het proefdraaien leidt tot het eerste concept handboek Innovatie- en beheercyclus. Deze is in november 2022 namens de werkgroep en stuurgroep overhandigd aan de kwartiermaker Functioneel Beheer. Deze kwartiermaker krijgt de opdracht om in 2023 en 2024 een goed functionerende innovatie- en beheercyclus in te richten.

Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg noodzakelijk

Om goede en veilige zorg in de geboortezorg te kunnen leveren, is samenwerking tussen verschillende disciplines (zorgverleners/zorgorganisaties) van groot belang. Dit leidt tot netwerkorganisaties. Hierdoor ontstaan afhankelijkheden tussen de verschillende disciplines en zijn er verschillende behoeften en agenda’s als het gaat om digitale gegevensuitwisseling. Deze verschillen ook tussen de vier categorieën eindgebruikers: cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgnetwerken en tenslotte de data-analisten en onderzoekers. Voor het duurzaam realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling is het nodig dat er wordt samengewerkt op álle terreinen en is een duurzaam informatiestelsel noodzakelijk. In 2022 zijn hiervoor diverse voorbereidende stappen gezet, zoals het invullen van de structuur en besluitvorming na de looptijd van VIPP Babyconnect, de zogenoemde ‘governance’ en maatregelen voor structurele financiëring. Het landelijk programmabureau werkt hierin nauw samen met alle betrokken (geboortezorg) partijen en regionale partnerschappen. In 2023 wordt het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg verder geconcretiseerd.

Ook is het gesprek met de leveranciers opgestart om te komen tot een keurmerk. Met zo’n keurmerk voldoet een systeem aan de eisen voor (gegevensuitwisseling voor) de geboortezorg.

Lees verder>>>