Visie

  1. Toolkit
  2. Visie

Vragen & antwoorden

Waarom digitale gegevensuitwisseling?

Waarom moet digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verbeteren?

Een zwangere/kraamvrouw en haar kind(eren) krijgen over het algemeen met verschillende zorgverleners te maken, bijvoorbeeld een huisarts, verloskundige, gynaecoloog, echoscopist, kraamverzorgende of laborant. Zorgverleners kunnen beter samenwerken als ze over de juiste zorggegevens beschikken. Dat kan door bevindingen tijdens de zorgverlening eenmalig te registreren, en vervolgens digitaal te delen met de andere betrokken zorgverleners. Overtypen of mondeling doorgeven is dan niet meer nodig. Dat bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet (goed) op elkaar aansluiten.

Wat is de toegevoegde waarde van VIPP Babyconnect?

Wij vinden dat in de digitale gegevensuitwisseling niet het zorgspecialisme of -organisatie centraal staat, maar de cliënt of patiënt zelf. (Bekijk deze film waarin gynaecoloog Durk Berks deze visie verwoordt).

Daarom helpen we mogelijk te maken dat de cliënt haar gegevens kan zien, ongeacht de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die zij gebruikt. De zwangere beslist wie haar gegevens mag inzien en krijgt hierdoor daadwerkelijk de regie over haar zorggegevens. Zij is daardoor niet langer afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar die zorgverleners moeten bieden, maar kan levenslang beschikken over haar zorggegevens.

Het programmabureau van VIPP Babyconnect ondersteunt zorgverleners in de geboortezorg om digitale gegevensuitwisseling in hun regio mogelijk te maken. Het maakt hierbij niet uit bij welke organisatie je als zorgverlener werkt of in welk systeem.

We geloven in de kracht van samenwerken en verbinden. Daarom geven we de gebruikers een beslissende stem in hoe digitale gegevensuitwisseling eruit moet komen te zien. En brengen we bestaande oplossingen en organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden samen.

Waarom aansluiten bij VIPP-programma Babyconnect?

Digitale gegevensuitwisseling is een van de voorwaarden om tot integrale geboortezorg te komen. De Zorgstandaard integrale geboortezorg, opgesteld door de partijen in de geboortezorg, besteedt daarom de nodige aandacht hieraan. Daarbij wordt digitalegegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 verplicht.

Bovendien, alle gebruikers in de geboortezorg hebben aangegeven dat zij gegevens digitaal willen delen. Het is een grote wens. VIPP Babyconnect stelt de gebruikers centraal en geeft hun wensen en eisen de prioriteit. Dit doen we onder andere door landelijke gebruikersgroepen te faciliteren, waarin hun wensen en eisen verder uitgewerkt en daarna toegepast worden.

Het uitgangspunt van VIPP Babyconnect is dat de cliënt regie heeft over haar eigen gegevens en de zorgverleners en de zorgorganisatie op een gebruiksvriendelijke manier altijd op het juiste moment de juiste gegevens kunnen inzien, zodat er naadloze overdracht van zorg is.

Stem gebruikers

Welke voordelen biedt VIPP Babyconnect voor de zwangere/kraamvrouw?  

Cliënten krijgen meer regie op de zorg die zij ontvangen, zeker als er verschillende zorgverleners zijn betrokken. Zij kunnen hun zorggegevens gemakkelijk kunnen inzien en bepalen met wie zij hun zorggegevens delen. VIPP Babyconnect neemt de cliënt en/of patiënt als uitgangspunt. Samen met gebruikersgroepen van cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgmanagers en statistici en onderzoekers wordt bedacht hoe het delen van gegevens in de praktijk moet werken.

Wat wordt er bedoeld met dat de gebruikers een stem geven?

De geboortezorg in Nederland is gebaseerd op samenwerking tussen diverse zorgverleners en zorgspecialismen en de cliënte zelf. Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, is betrokkenheid van alle gebruikers nodig.

Bij VIPP Babyconnect speelt de gebruiker een essentiële rol, want door met de gebruiker samen te werken, ontstaat draagvlak én wordt gewerkt aan oplossingen die aansluiten op de praktijk. Hun input en feedback is daarom van groot belang.

Voor meer informatie ga naar gebruikers>>>

Kunnen gebruikers meedenken met de vormgeving van digitale gegevensuitwisseling?

Dat kan zeker. De wensen en de eisen van de verschillende gebruikers van digitale gegevens zijn leidend in de hoe de uitwisseling eruit komt te zien. Er zijn vier landelijke gebruikersgroepen waar cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten regelmatig bijeenkomen om na te denken en mee te beslissen over dit onderwerp. Wil je deelnemen aan de gebruikersgroepen? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie, via info@carecodex.org. Bekijk hier de planning van de bijeenkomsten.

Privacy / Veiligheid en toestemming

Hoe wordt de privacy bewaakt?

De gegevens over de zorg worden alleen gedeeld met andere zorgprofessionals als de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en als de zorgverlener bevoegdheid heeft vanuit zijn/haar functie. In de regio wordt de controle hierop bewaakt. De regio zorgt ervoor dat gegevens worden getransporteerd via een beveiligd (zorg)netwerk. Cliënten kunnen te allen tijde nagaan wie haar gegevens ingezien heeft.

In een noodsituatie kunnen gegevens worden bekeken zonder de toestemming van de cliënt. Deze zorgverlener moet dan wel bij de zorgverlening van de cliënt betrokken zijn en moet zich daarna verantwoorden.

Is er een centrale plek waar toestemming wordt geregistreerd, of gebeurt dat decentraal?

Momenteel is er nog geen centrale plek waar toestemming wordt geregistreerd of vastgelegd. Maar hier wordt wel aan gewerkt. Vandaar dat er voorlopig een decentrale of regionale vorm van toestemming gehanteerd wordt.

Is er al een centrale oplossing per regio voor de toestemmingsverklaring? Of moet de zwangere bij elke zorgverlener opnieuw toestemming regelen?

Dat is afhankelijk van hoe je het als regio inricht. Het kan zijn dat er bij iedere zorgaanbieder opnieuw de toestemmingsverklaring van de zwangere vastgelegd moet worden. Hier kun je echter wel afspraken over maken, bijvoorbeeld dat je elkaar onderling kan machtigen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat een toestemming van de cliënt geldt voor het hele VSV of het regionaal partnerschap.

Het uitgangspunt bij het vormgeven van de toestemming bij de digitalisering van de geboortezorg is om aan te sluiten op hoe toestemming nu al geregeld wordt in de praktijk. Om verder te komen hierin is het belangrijk dat we van elkaar leren en dat kennis gedeeld wordt.

Heb je een vraag die er niet tussenstaat?