1. Nieuws
  2. Stand van zaken regio’s en vooruitblik VIPP Babyconnect

Stand van zaken regio’s en vooruitblik VIPP Babyconnect

16 september 2020

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het ervoor staat met de regio’s en de subsidieaanvraag. In dit artikel gaan we hierop in én vertellen we wat er in de nabije toekomst op stapel staat.

Stand van zaken subsidieaanvraag
Nu regio Rijnmond als tweede regio de subsidie heeft toegekend gekregen, zijn inmiddels 11 VSV’s aan de slag met de implementatie. Wat regio Noord-Holland Noord sinds de toekenning aan activiteiten heeft ondernomen, lees je hier>>>. Om een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken in het land ten aanzien van de subsidieaanvraag, hebben we een visualisatie gemaakt:

Plannen voor de komende tijd

Herzien Roadmap
De Roadmap toont welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Met de Roadmap hebben alle betrokken partijen inzicht in wat er de komende jaren gedaan moet worden.

Jaarlijks wordt dit document herzien, want er kan veel veranderen in een jaar (getuige corona). De laatste versie dateert van augustus 2019, dus is het tijd voor een nieuwe versie. Deze wordt in het najaar gepubliceerd.

Digitale gegevensuitwisseling in de praktijk
Het in de praktijk brengen van digitale gegevensuitwisseling is waar we naartoe werken. Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel is een vliegwiel om het zo makkelijk mogelijk te maken voor partijen. De realisatie van digitale gegevensuitwisseling geschiedt stapje voor stapje. De set van data die uitgewisseld gaat worden, breidt gedurende het VIPP-programma steeds verder uit.

Digitaal gegevensuitwisseling in een regio (of tussen een ziekenhuis en enkele verloskunde- en/of kraamzorgorganisaties) klinkt gemakkelijker dan het is. Alhoewel digitaal gegevens uitwisselen technisch mogelijk is, moeten er bijvoorbeeld op organisatorisch niveau, maar ook op het gebied van wetgeving, afspraken gemaakt worden in de regio. Zo dient de governance goed geregeld zijn, samenwerking tussen VSV’s opgezet en een projectorganisatie ingericht te worden, etc.

Kortom: er komt veel bij kijken. Daarbij is het ook spannend om de uitwisseling daadwerkelijk in de praktijk te brengen voor gebruikers. Het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect helpt regio’s hierbij.

Gebruikersgroepen en gebruikersdag
De wensen en de daaruit voortvloeiende eisen voor het veilig delen van informatie in de geboortezorg worden samen met eindgebruikers geformuleerd. Deze wensen en eisen worden besproken in de periodieke overleggen met de gebruikersgroepen. Alle vier de gebruikersgroepen komen in september weer (online) bij elkaar. De gebruikersgroep cliënten en de gebruikersgroep zorgverleners zijn inmiddels achter de rug>>>.

De gebruikersorganisatie krijgt steeds meer vorm. Samen met de vier gebruikersgroepen kijken we naar hun rol en de invulling van deze rol. Hiermee gaan we op de gebruikersdag op 17 november én in 2021 verder met als doel voor het einde van VIPP Babyconnect een volwaardige gebruikersorganisatie voor de geboortezorg te hebben.

Samenwerking RSO’s en ROS’en
We zetten ons de komende tijd verder in om de samenwerking met de ROS’en en RSO’s te versterken, zowel op landelijk als regionaal niveau. Deze organisaties zijn essentieel in de realisatie van het uitwisselen van digitale gegevens. Een vraagstuk in deze overleggen zijn de structurele onderhoudskosten van gegevensuitwisseling in de regio.

Overleg met andere VIPP-programma’s
Regelmatig hebben we overleg met de andere VIPP-programma’s en de focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg (zie presentatie over deze programma’s). Wij kijken samen met deze partijen naar de overlappende activiteiten en of we hierin gezamenlijk kunnen optrekken. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen de communicatieadviseurs van de VIPP programma’s.

Innovatie-en beheercyclus
VIPP Babyconnect is een tijdelijk programma en eindigt na 2022. Het doel is gebruiksvriendelijke gegevensuitwisseling in de gehele geboortezorgketen die blijvend voldoet aan de wensen van de gebruikers. Om ervoor te zorgen dat altijd en overal optimaal gebruik wordt gemaakt van gegevensuitwisseling, is een innovatie- en beheercyclus noodzakelijk. Digitalisering is aan verandering onderhevig, waardoor altijd scherp nagedacht moet worden over verbeteringen. Dit gebeurt via een cyclus, waarin partijen in de geboortezorg betrokken zijn. Via deze cyclus kunnen innovaties, nieuwe wensen, maar ook externe factoren zoals veranderende wet- en regelgeving, goed en snel aangepast of toegevoegd worden in de gegevensuitwisseling. De komende tijd blijven we volop aandacht geven aan deze cyclus.