1. Nieuws
  2. Update regio Noord-Holland Noord: fase van inventarisatie en inrichten processen

Update regio Noord-Holland Noord: fase van inventarisatie en inrichten processen

10 september 2020

Na de toekenning van de subsidie in mei jl. zijn geboortezorgverleners in de regio Noord-Holland Noord als eerste van start gegaan met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling. Wat hebben ze in de tussentijd ondernomen? Hieronder een update van de regio:

Regio Noord-Holland Noord vormt regiobeeld van zorginformatiesystemen

Veel inventariserend werk
Op maandag 22 en 25 juni vonden voor alle deelnemende zorgverleners, organisaties, ICT’ers, en zorggebruikers aan Babyconnect NHN digitale kick-offs plaats. In de periode hierna is veel inventariserend werk gedaan. De Regie-, Stuur- en Werkgroep regionale architectuur zijn ingericht en er vindt veelvuldig communicatie met het landelijke programmabureau plaats om de werkprocessen goed op elkaar af te stemmen. Er is geïnvesteerd in samenwerkingsrelaties en er zijn duidelijke mijlpalen gezet voor de komende periode.

Digitale gegevensuitwisseling niet vanzelfsprekend
De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat digitale gegevensuitwisseling belangrijk is, maar niet vanzelfsprekend. Hoe gaan we het als regio mogelijk maken dat zorgverleners op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen waarbij de cliënt de regie heeft? En hoe zorgen we dat alle verschillende softwareprogramma’s op elkaar aansluiten en waarborgen we dat alles werkt? Om op deze vragen antwoord te geven heeft de Werkgroep regionale architectuur de huidige stand van zaken met betrekking tot de (on)mogelijkheden voor gegevensuitwisseling van de in de regio gebruikte systemen geïnventariseerd. Tijdens de zomervakantie bogen geboortezorgverleners zich over vragen als: “Waar worden dossier gegevens opgeslagen?” En: “Wordt er bij inloggen gebruik gemaakt van 2-factor authenticatie?” Een pittige vragenlijst, maar het resultaat mag er wezen: inmiddels is er een zo goed als compleet beeld gevormd van de praktijken en ziekenhuizen.

Anja van den Beldt, verloskundige in Alkmaar:

“Op dit moment vindt gegevensuitwisseling plaats per mail, al dan niet in een beveiligde omgeving. Zwangeren geven hiervoor toestemming, maar of ze zich echt bewust zijn waar ze toestemming voor geven vraag ik me af. Het project digitale gegevensuitwisseling zal hier verandering in brengen. Als het straks mogelijk is om de noodzakelijke informatie in alle systemen in te zien zal er ook minder kans op fouten zijn.”

Impactanalyse de volgende stap
De inventarisatie vormt de basis voor de regionale infrastructuur die de systemen van de geboortezorgverleners met elkaar gaat verbinden. De volgende stap is een impactanalyse van de verschillende architectuurscenario’s. Wat is er voor elke zorgorganisatie op organisatorisch en financieel gebied nodig om digitaal gegevens uit te kunnen wisselen? Daarnaast zal er ook gekeken worden in hoeverre de zorginformatiesystemen in de regio de relevante informatie kunnen uitwisselen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Oftewel, er is nog veel werk te verzetten maar we gaan vol goede moed door om digitale gegevensuitwisseling voor elkaar te krijgen!

 

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. In mei hebben zij een toekenning gekregen van de VIPP Babyconnect subsidie door het ministerie van VWS. De komende jaren gaan zij aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Het doel is de geboortezorg te verbeteren.