Proof of concepts en voorbeeldimplementaties

  1. Proof of concepts en voorbeeldimplementaties

Het in de praktijk brengen van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een innovatief proces. De gegevens die uitgewisseld kunnen worden tussen de cliënt en zorgverlener, en tussen zorgverleners worden steeds verder uitgebreid

Ontwikkeling en implementatie gaan gelijk op

De ontwikkeling én de implementatie worden tegelijkertijd opgepakt. Dit gebeurt via proof of concepts en voorbeeldimplementaties. Deze leiden naar productieklare oplossingen én implementatiehandleidingen voor de regio.

Proof of concept

De focus bij een proof of concept ligt op de technische haalbaarheid en het ophalen van kennis voor implementatie. Er worden koppelingen tussen twee of meer informatiesystemen in de praktijk gebracht. De specificaties in het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel (hierna afsprakenstelsel) zijn leidend hierbij. Zo’n proof of concept gebeurt in nauwe samenwerking met softwareleveranciers. Over het algemeen zijn hier nog geen zorgverleners bij betrokken. Als de proof of concept bewijst dat een bepaalde koppeling technisch haalbaar is, worden de uitkomsten opgenomen in een voorbeeldimplementatie. Waar nodig wordt het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg aangevuld met specificaties of details die voortkomen uit een proof of concept.

Voorbeeldimplementatie

Bij een voorbeeldimplementatie toetsen we de uitwisseling in de praktijk, de technische haalbaarheid en de juridische en financiële kaders. De voorbeeldimplementatie laat zien hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien tussen zorgverleners onderling en tussen cliënten en zorgverleners. Dit gebeurt in een live-omgeving met zorgverleners die in verschillende informatiesystemen werken. Zij wisselen een beperkte set aan gegevens uit van bestaande cliënten, die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Met een voorbeeldimplementatie doen we kennis op met productieklare oplossingen als resultaat. Dat houdt in dat de oplossingen geïmplementeerd kunnen worden in de regio. Voor iedere productieklare oplossing stellen we een implementatiehandleiding op. Hieronder een overzicht van de (technische) weg naar implementatie.

De video’s hieronder laten voorbeeldimplementaties zien in de regio Noord Holland Noord. Hierin wisselen eerst twee verloskundigenpraktijken gegevens uit, daarna sluiten een ziekenhuis en een kraamzorgorganisatie aan.