1. Nieuws
  2. Duurzaam informatiestelsel geboortezorg start met behoeften van eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring over de toepassingen hiervan

Duurzaam informatiestelsel geboortezorg start met behoeften van eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring over de toepassingen hiervan

25 mei 2023

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Een duurzaam informatiestelsel in de geboortezorg vraagt om een structurele, gedragen aanpak en afstemming met leveranciers. Dit start met de behoeften van de eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring zodat deze voldoet aan de functionele wensen. Met het Keurmerk Geboortezorg van een zorginformatiesysteem weet je dat het systeem aan de behoeften en goedkeuring van de eindgebruikers voldoet. 

Keurmerk Geboortezorg
Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect gestart met de verkenningsfase naar het ontwikkelen van een Keurmerk Geboortezorg voor de informatiesystemen in de geboortezorg. Zorginformatiesystemen die voldoen aan de overeengekomen afspraken met de eindgebruikers, ontvangen straks de kwalificatie Keurmerk Geboortezorg. Zorgverleners hebben met dit keurmerk een objectief criterium in handen voor de keuze van ICT-systemen. Ook wordt het keurmerk de basis voor de financier van het informatiestelsel die hiermee passende financiering kan realiseren. Samen met de vereniging van ICT-organisaties in de Zorg (OIZ) en eindgebruikers werken we dit uit.

Goede afstemming en vraagbundeling als basis
Door het organiseren van de vraag vanuit eindgebruikers en het werken vanuit een gezamenlijke implementatie- en ontwikkelagenda ontstaat er vraagbundeling en is een gecoördineerde vraag aan de leveranciers mogelijk. Hiermee borgen we dat de ICT de praktijk ondersteunt.
In de huisartsensector wordt al enige tijd gewerkt aan het opzetten van een Keurmerk voor de betreffende informatiesystemen van de huisarts. Op basis van deze ervaringen zien we het belang van een goede afstemming met leveranciers die bijvoorbeeld via een haalbaarheidstoets ook invloed hebben op de inhoud van het Keurmerk.

Onderdeel duurzame samenwerkingsafspraken
Het Keurmerk Geboortezorg is gebaseerd op toetsbare basiseisen. De basiseisen zijn beschreven in functionele use cases vanuit het perspectief van de eindgebruikers. Beoogd doel is dat vanaf 2025 het Keurmerk onderdeel is van de duurzame samenwerkingsafspraken binnen de geboortezorg vanuit het perspectief van de eindgebruikers.

Meer weten?
Wil je naar aanleiding van dit artikel meer weten? Stuur dan een bericht naar info@carecodex.org. 

Begrippen

Innovatie- en beheercyclus

In een innovatie- en beheercyclus leg je onder andere het beheer en de doorontwikkeling van de standaarden en afspraken duidelijk vast en worden rollen (o.a. eindgebruiker, functioneel beheerder, houder, autorisator etc.) en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden omschreven. Een innovatie- en beheercyclus zorgt voor een structuur om tot besluitvorming te komen waarbinnen afspraken rondom innovatie en beheer op een juiste manier zijn vastgelegd. Lees meer over de Innovatie- en beheercyclus Geboortezorg in de factsheet.

Implementatie- en ontwikkelagenda

Belangrijk uitgangspunt en werkdocument voor de Innovatie- en beheercyclus is de gezamenlijke implementatie- en ontwikkelagenda. Deze ontwikkelagenda bevat alle thema’s en issues rond gegevensuitwisseling waar de geboortezorg de komende periode aan moet gaan werken. Deze implementatie- en ontwikkelagenda wordt opgesteld samen met de eindgebruikersgroepen en de functioneel beheerder, waarna deze goedgekeurd moet worden door de houder en de autorisator.

Keurmerk Geboortezorg

Het Keurmerk Geboortezorg wordt ook wel een XIS keurmerk genoemd. XIS is de afkorting voor de zorginformatiesystemen van de geboortezorgverleners.