1. Nieuws
  2. Veilige digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg komt dichterbij

Veilige digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg komt dichterbij

15 maart 2021

Om digitale overdracht tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te realiseren, zijn de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen gezet. Tussen VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VIPP Babyconnect zijn landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. De partijen hebben vervolgens een projectleider ingehuurd die een impactanalyse heeft gemaakt. Daarnaast is digitale uitwisseling technisch getest. Hieronder worden de stappen die zijn gezet nader toegelicht.

We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken, of je kunt het wel online regelen, bestellen of vinden. Alleen… het digitaal delen van de juiste, relevante zorggegevens in de geboortezorg (en andere zorg) kan nog niet. VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg dit te veranderen. VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. In dit programma wordt ook de digitale overdracht van geboortezorg naar JGZ meegenomen.

 

Wat er aan vooraf ging?

Partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg hebben in 2016 al een dataset samengesteld om de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg te realiseren. Deze dataset is nu gebruikt om de overdracht daadwerkelijk te gaan realiseren. Door te werken met de dataset worden gegevens op eenzelfde manier opgeslagen, een belangrijke voorwaarde om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen.

 

Proof of concept (PoC) overdracht jeugdgezondheidszorg

Het ontwikkelteam van VIPP Babyconnect is samen met de door de partijen ingehuurde projectleider en leveranciers aan de slag gegaan met digitale uitwisseling tussen geboortezorg en JGZ. Deze uitwisseling vindt plaats via een overdrachtsbericht met data die momenteel wordt gebruikt bij de overdracht van gegevens. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen de bestaande mogelijkheden van het dossier en aansluiten bij de landelijke afspraken die tussen geboortezorg en JGZ er zijn gemaakt.

De proof of concept (PoC) is uitgevoerd binnen de impactanalyse. En deze is geslaagd! Het is gelukt om vanuit het geboortezorgdossier een overdrachtsbericht te kunnen inlezen in het systeem van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee staat een groot deel van de gegevens in het systeem van de JGZ en hoeft er niet meer te worden overgetypt.

 

Accurate gegevens

Dit was een eerste geslaagde, technische test die zomaar kan betekenen dat het overdrachtsproces in tijd verkort kan worden naar hooguit 5 minuten per kind. Daarbij vergeet een geschat percentage van 40-50% van de ouder(s) de overdrachtsbrief mee te nemen. Hierdoor is de kans op ruis in de overdracht aanzienlijk. Als voorbeeld wordt het aantal uren dat de bevalling duurt door nieuwe ouders structureel overschat. Digitale overdracht voorkomt dat ouders minder accurate gegevens doorgeven als zij de overdrachtsbrief zijn vergeten.

Hoe verder?

Nu er samenwerkingsafspraken, een impactanalyse en een geslaagde technische test liggen, kunnen volgende stappen worden gezet. De impactanalyse die in de periode van oktober 2020 tot en met februari 2021 is uitgevoerd, wordt medio april in een bestuurlijk overleg met NCJ, GGD GHOR, Actiz, VWS, VNG en bestuurders CareCodex verder besproken. Eerder zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, waaraan een vervolg wordt gegeven. Met de praktijk kunnen we ondertussen met kleine stappen verder gaan in de samenwerking geboortezorg – jeugdgezondheidszorg binnen de veilige digitale gegevensuitwisseling. In dit overleg wordt ook besloten of de geslaagde proof of concept (een onderdeel uit de impactanalyse) binnen VIPP Babyconnect de komende tijd verder kan worden ontwikkeld.

 

De kennis die in de impactanalyse en de proof of concept is opgedaan komt – samen met resultaten uit verdere ontwikkelingen – wordt beschikbaar gesteld in het afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg en kan binnen de regionale partnerschappen voor implementatie worden meegenomen. Zo kan de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg naadloos mee gaan binnen VIPP Babyconnect.