Inventarisatie in de regio

  1. Samen bouwen
  2. Inventarisatie in de regio

Om bij de start van VIPP Babyconnect meer te weten over de regio wordt een inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie laat zien hoe er op dit moment wordt omgegaan met informatie en gegevensuitwisseling. Het is belangrijk om alle betrokken zorgverleners binnen de regio in kaart te hebben.

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe regio Rijnmond deze inventarisatie heeft uitgevoerd.

Introductie

Regionaal partnerschap Rijnmond bestaat uit vier VSV’s en 1 IGO. De penvoering voor het project digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg wordt in deze regio uitgevoerd door het District Verloskundig Platform (DVP). 

Anouk Schepers is coördinerend projectleider vanuit Samergo en Vanessa Nijweide is projectleider implementatie vanuit RijnmondNet. 

Organisatieprofielen en -verwachtingen

Om een beeld van het regionaal partnerschap te krijgen, is bij aanvang van het project een uitvraag gedaan over de organisatieprofielen en -verwachtingen in de regio. Hiervoor heeft de projectorganisatie van IGD Rijnmond vragenlijsten in Microsoft Forms ontwikkeld. De resultaten die van deze vragenlijsten vormen de inventarisatie van dit regionaal partnerschap.

Het doel van deze vragenlijsten is om meer inzicht te krijgen in hoe de processen er op dit moment op praktijkniveau uit zien. Er zijn verschillende vragenlijsten voor verschillende doelgroepen: de ziekenhuizen, de verloskundigen- en echopraktijken en de kraamzorgorganisaties.

Digitale vragenlijsten

Er zijn verschillende manieren om gegevens uit te wisselen: telefonisch, via e-mail of een papieren overdracht. Dit betekent dat zorgverleners soms informatie van andere zorgverleners moeten overtypen of dat ze teveel of juist te weinig informatie ontvangen wanneer zorginformatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten.

Door middel van een (digitale) vragenlijst wordt duidelijk met welk zorginformatiesysteem er gewerkt wordt. Maar ook hoe er nu wordt omgegaan met informatie en het delen en ontvangen van gegevens. Daarnaast komt er zicht op hoe er wordt omgegaan met privacy en toestemmingen. De cliënt moet namelijk wel toestemming geven voor het delen van zijn of haar gegevens. Hoe wordt dit nú opgevraagd en vastgelegd?

Soms is er al een mogelijkheid voor de cliënt om zijn of haar gegevens (digitaal) in te zien. Ook hiervoor is aandacht in de vragenlijst. Of dit kan, hoe dit nu werkt en wat de huidige knelpunten zijn met betrekking tot gegevensuitwisseling.

Daarnaast is het goed om te weten of er andere initiatieven in de regio lopen met betrekking tot gegevensuitwisseling. En met welke andere VIPP-programma’s er wordt samengewerkt. Kun je achterhalen of er al een architectuur is en zo ja, door wie is die ontwikkeld?

De vragenlijsten zijn inmiddels hergebruikt door andere regionale partnerschappen. Hiermee zijn de vragenlijsten ook aangevuld met meer criteria.

Je vindt de vragenlijst voor verloskundigenpraktijken hier.
Je vindt de vragenlijst voor kraamzorgorganisaties hier.

Van inventarisatie naar projectaanpak

De resultaten vanuit de vragenlijsten zijn op verschillende plaatsen gepubliceerd, zie hier een beknopte samenvatting.
Als volgende stap is regio Rijnmond met alle partners uit de regio in gesprek gegaan om verder in te zoomen op de knelpunten, wensen en prioriteiten in het geboortezorgproces. Er was een gespreksronde per domein en een regionale terugkoppeling voor de meer dan 60 deelnemers van de Werkgroep Proces. De resultaten van al deze gesprekken hebben het fundament gelegd voor de regionale projectaanpak.

Meer weten?

Meer informatie over project Babyconnect in regio Rijnmond? Bekijk deze webpagina.

Of neem contact op met coördinerend projectleider Anouk Schepers.