1. Nieuws
  2. Kerntafel zorgt voor verbinding op bestuurlijk niveau

Kerntafel zorgt voor verbinding op bestuurlijk niveau

16 december 2020

Als digitale gegevensuitwisseling aansluit op de praktijk, dan is de kans op succesvolle oplossingen groot. Daarom betrekt VIPP Babyconnect naast eindgebruikers in de gebruikersgroepen ook de koepels en brancheverenigingen in de geboortezorg. Dat gebeurt zowel op uitvoerend niveau, bijvoorbeeld door het Veldondersteunersoverleg, als op bestuurlijk niveau in de Kerntafel Babyconnect. Dit orgaan kijkt mee of alle aspecten die spelen op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg meegenomen worden, maar ook over hoe in de toekomst nieuwe ontwikkelingen kunnen worden geborgd.

Digitale gegevensuitwisseling is iets van alle partijen uit de geboortezorg. Verbinding met alle betrokken partijen is daarmee erg belangrijk, daarom komen in de Kerntafel Babyconnect de koepels- en branchepartijen bijeen. Aan tafel zitten Actiz, Bo Geboortezorg, CPZ, Federatie van VSV’s, GGD GHOR Nederland, KNOV, NCJ, NVOG, NFU, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VWS (toehoorder) en ZN. Minimaal vier keer per jaar vindt een overleg plaats onder leiding van een onafhankelijke voorzitter Lea Bouwmeester.

Kennis en ervaring

In de Kerntafel brengen de deelnemers hun bestuurlijke kennis en ervaring in; specifieke informatie vanuit hun organisatie of branche, over onderwerpen die voor de hele geboortezorg blijvend zijn. Deze onderwerpen moeten worden ontwikkeld, geborgd en beheerd. Daarvoor is de inbreng en zienswijze van de leden van de Kerntafel onmisbaar. Er is per slot van rekening draagvlak en bestuurlijke steun nodig. In de eindgebruikersgroepen, het veldondersteunersoverleg en diverse werkgroepen wordt naar de praktische kant van deze onderwerpen gekeken.

Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

De invloed van de geboortezorg op nieuwe ontwikkelingen, ook nadat VIPP Babyconnect is afgerond, moet ook worden georganiseerd. Dit komt eveneens aan bod in de Kerntafel. Een van de onderwerpen waar de Kerntafel een nadrukkelijke rol in speelt, is de Innovatie- en Beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg.

De komende tijd buigt een werkgroep met verschillende partijen, zoals Patiëntenfederatie Nederland, Nictiz, CPZ, MedMij, JGZ en KNOV, zich over de vraag hoe innovatie en beheer rond informatievoorziening optimaal kan functioneren. Uiteindelijk moeten alle partijen die de innovatie- en beheercyclus gaan gebruiken, akkoord gaan met de gekozen werkwijze. Innovatie en beheer wordt dan ook in verschillende overleggen, zoals de Kerntafel Babyconnect, een vast agendapunt. Uiteindelijk moeten alle partijen die de innovatie- en beheercyclus gaan gebruiken, akkoord gaan met de gekozen werkwijze. Innovatie en beheer zal dan ook in verschillende overleggen, zoals de Kerntafel Babyconnect, een vast agendapunt worden.