1. Nieuws
  2. Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld september

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld september

11 september 2019

Babyconnect organiseert iedere eerste donderdag van de maand een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen welke ontwikkelingen gaande zijn in het veld en inventariseren waar alle betrokken partijen mee bezig zijn op het gebied van informatie-uitwisseling. Op donderdag 5 september vond er weer zo’n bijeenkomst plaats waarbij vertegenwoordiging van de Patiëntenfederatie, RIVM, JGZ, KNOV, CPZ, Federatie van VSV’s en Bo geboortezorg aanwezig waren. Hieronder volgt een korte samenvatting van wat er besproken is.

Stand van zaken vanuit programmabureau Babyconnect
De bureaubezetting is momenteel gerealiseerd. Daarnaast is governance ten aanzien van het Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ingevoerd en geïnstalleerd.
De eerste tranche voor de subsidieaanvraag wordt waarschijnlijk door drie regio’s ingediend. Het landelijk programmabureau heeft twee bijeenkomsten gefaciliteerd voor de regio’s om kennis te delen over het schrijven van de subsidieaanvraag. Voor de volgende tranches zullen deze bijeenkomsten ook worden georganiseerd.

Er lijkt wat onduidelijkheid te zijn welke activiteiten landelijk en regionaal uitgevoerd worden. De technische ontwikkelingen, afspraken over specificaties en standaarden, onderhandelingen over financiële dekking van structurele kosten worden landelijk uitgevoerd. De regionale plannen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn gericht op implementeren.

Het programmabureau wordt regelmatig uitgenodigd bij informatiebijeenkomsten in de regio om te komen vertellen over Babyconnect en de subsidieregeling.

Gebruikersgroepen
Om ervoor te zorgen dat de wensen van cliënten/ patiënten voorop staan, is het belangrijk dat zij meedenken en meebeslissen. Gebruikers spelen een belangrijke rol in het programma. Om vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of net zijn bevallen bij Babyconnect te betrekken, zijn we samen met Ikone een traject gestart. Doel van het traject is om te komen tot een duurzaam panel van vrouwen die meedenken en meebeslissen. Er heeft al een sessie plaatsgevonden met experts uit het netwerk van Ikone waarover je in de nieuwsbrief meer leest en in september worden twintig vrouwen geïnterviewd. Daarna worden twee cliëntverhalen uitgewerkt en twee werksessies met zwangeren/net bevallen vrouwen georganiseerd.

Jeugdgezondheidszorg
Het programmabureau heeft samen met VWS overleg gehad met de landelijke partijen van de JGZ (NCJ, GGD Ghor en Actiz). Op 2 oktober wordt een ‘Whole system in the room’ bijeenkomst georganiseerd door de landelijke partijen. Eerder kon deze bijeenkomst, georganiseerd door VWS, niet door gaan. De landelijke partijen hebben de handschoen opgepakt en organiseren de bijeenkomst nu samen. Resultaten van deze bijeenkomst worden voor de JGZ besproken in een bestuurlijk overleg. Daarbij wordt ook besproken wat de verdere rol van JGZ is of kan zijn.

Meer informatie
Vanuit de aanwezigen komt naar boven dat er ook in het veld veel vragen zijn over Babyconnect. Wij gaan dit stroomlijnen en er bijvoorbeeld met de VSV Federatie en KNOV apart over verder praten wat de informatiebehoefte is. Er zijn onlangs alweer een aantal factsheets ontwikkeld naar aanleiding van vragen uit de praktijk en het programmabureau is de kennisfunctie verder aan het ontwikkelen.

Mocht je nog andere vragen hebben, kijk dan ook op onze site of stuur je vraag aan info@carecodex.org.

Kijk ook de animatie waar in het kort uitgelegd wordt wat Babyconnect is en doet: