Rollen innovatie- en beheercyclus

  1. Toolkit
  2. Rollen innovatie- en beheercyclus

Als je met elkaar veilig en digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Dit wordt georganiseerd binnen de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg (I&B cyclus). De I&B cyclus is een onderdeel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg.

In de voorbereidende fase hebben kerntafel, stuurgroep en werkgroep de eerste contouren van de I&B cyclus uitgewerkt. Daarin zijn onder andere het beheer en de doorontwikkeling van de standaarden en afspraken vastgelegd. De voor de digitale gegevensuitwisseling relevante landelijke en regionale partijen zijn via negen rollen betrokken binnen de I&B cyclus. Bij hun rol horen taken en verantwoordelijkheden.

Voor de inrichting van de I&B cyclus is uitgegaan van de rollen zoals deze beschreven zijn in de NEN-norm 7522. Een overzicht van alle rollen vind je hier.