1. Nieuws
  2. Studenten verloskunde werken aan opdracht bij Babyconnect

Studenten verloskunde werken aan opdracht bij Babyconnect

23 december 2019

Drie studenten verloskunde hebben zich binnen twee maanden tijd verdiept in een kort onderzoek bij actieprogramma Babyconnect. Hun hoofdvraag was: Hoe kan Babyconnect verder inspelen op de huidige stand van zaken omtrent digitale gegevensuitwisseling? Het resultaat van het onderzoek is een drietal zorgpaden waarin alle overdrachtsmomenten zijn beschreven. Dit vormt mooie input voor de usecases waarmee Babyconnect aan de slag is. Tijdens de bijeenkomst voor zorgverleners over usecases op 11 december waren de studenten aanwezig. Daarin leverden zij waardevolle input.

Tussen 27 november en 10 december zijn bij drie verloskundigenpraktijken, drie kraambureaus en drie huisartsenprakijken in de regio’s Den Haag, Alkmaar en Soest semigestructureerde interviews afgenomen. In de interviews kwamen ook de deelvragen in het onderzoek aan bod:

  • Hoe verloopt momenteel de gegevensuitwisseling van cliënten tussen zorgverleners in de geboortezorg in Nederland?
  • Welke overdrachtsmomenten zijn er rondom de zorg van een zwangere/kraamvrouw in de periode van de zwangerschap tot zes weken post partum?
  • Waar liggen wensen en behoeften binnen de digitalisering bij zorgverleners in de geboortezorg?

Zorgpad
In een fictief omschreven zorgpad zijn alle overdrachtsmomenten omschreven die uit de interviews naar voren kwamen. Ieder overdrachtsmoment uit de casus is drie keer omschreven; voor elk van de regio’s één keer. Er is gekozen voor drie verschillende regio’s omdat Babyconnect een landelijk project is. Het doel hiervan is het vergroten van de toepasbaarheid in verschillende scenario’s.

Conclusies
Op basis van interviews met zorgverleners en uitgewerkte analysemodellen is een aantal punten naar voren gekomen:

  • Er is veel vraag naar integrale digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, omdat er veel overdrachtsmomenten zijn rondom zwangerschap en geboorte. Op dit moment zijn overdrachten erg tijdrovend en soms incompleet. Er wordt veel via zorgmail gewerkt en zelfs met brieven en fax.
    Door integrale digitale gegevensuitwisseling zou dit verbeterd kunnen worden. Vooral huisartsen en verloskundigen zagen hier veel voordeel in. Vanuit kraamzorg was niet direct behoefte aan verandering.

Aanbevelingen
Op basis van interviews en analyse-modellen hebben de studenten de volgende aanbevelingen geschreven:

 

  1. Er kunnen meer nulmetingen gemaakt worden in andere regio’s met meer betrokken stakeholders waardoor een completer beeld ontstaat van de overdrachtsmomenten en eventuele discrepanties hiervan;
  2. Het is belangrijk om alle betrokken partijen gedurende de gehele pilot-periode gemotiveerd te houden om mee te blijven werken. Dit zou onafhankelijk moeten zijn van de implementatie van integrale zorg, gezien deze nog in transitie is. Hiervoor kun je ook kijken naar hoe een overbrugging kan ontstaan tussen belangen en de invloed van de zorgverleners;
  3. Er is een structurele oplossing nodig voor de uitdaging omtrent de ZIBs. Uit de interviews is naar voren gekomen dat zorgverleners vooral hierbij hun twijfels hebben wat betreft haalbaarheid. Bijeenkomsten en trainingen door Babyconnect helpen mogelijk om de ZIBs meer te doen landen.