1. Nieuws
  2. Samen voor de best mogelijke geboortezorg

Samen voor de best mogelijke geboortezorg

10 november 2023

Vrijdag 10 november hebben de penvoerders van de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking. Na een intensief afstemmingstraject zijn de leveranciers van de verloskundiginformatiesystemen en de partnerschappen akkoord. Er zijn afspraken gemaakt over wat en wanneer er opgeleverd wordt om gezamenlijk het eindresultaat te kunnen halen. Dat betekent dat de partnerschappen verder kunnen met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Betrokken verloskundigen, die Onatal en Orfeus gebruiken, zijn blij dat ze kunnen beginnen met het realiseren van gegevensuitwisseling met collega’s en cliënten.

Samen voor de best mogelijke geboortezorg
Zorgorganisaties en zorgverleners werken samen aan de best mogelijke zorg voor elke zwangere, elk kind en elk gezin. Om ervoor te zorgen dat de zwangere, het kind en het gezin naadloos aansluitende zorg ontvangen is goed functionerende netwerkzorg nodig. Dit kan alleen als de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is bij de cliënt en haar zorgverlener en zorgorganisatie. Met deze overeenkomst tussen de regionale partnerschappen en Onatal en Orfeus zijn we weer een stap dichterbij om dit mogelijk maken.

Ontwikkelen en implementeren
Nu er overeenstemming is over wat en wanneer er opgeleverd moet worden, kan ook de planning gemaakt worden. De komende maanden worden de ontwikkelstappen gezet die nodig zijn om tot implementatie over te kunnen gaan en worden de eerste praktijken aangesloten. Vanaf begin 2024 volgen stap voor stap de overige praktijken. Zo komen op korte termijn de data beschikbaar die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en met cliënten. De verloskundigenpraktijken worden hierover verder geïnformeerd via de penvoerder van hun partnerschap.

Beschikbaarheid gegevens
Vrije digitale informatie-uitwisseling vormt het fundament voor een veilig en goed op elkaar aansluitend zorgproces in de geboortezorg. Op basis van nationale en internationale wetgeving wordt de mogelijkheid om zonder drempels data uit te wisselen gefaciliteerd. Dit wordt bijvoorbeeld geregeld in de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Ook werkt de Europese wetgever op dit moment aan nieuwe richtlijnen en verordeningen over dit onderwerp, zoals het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over en de European Health Data Space (EHDS).
Met de ondertekening van de overeenkomst onderschrijven de partijen ook de uitgangspunten voor samenwerking die vastgelegd zijn in het Framework en het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg zodat ook na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect veilige gegevensuitwisseling gegarandeerd blijft.

Met het bereiken van deze overeenstemming tussen de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en Onatal en Orfeus komt veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stap dichterbij.

Heb je vragen of wil je meer informatie, stuur dan een bericht naar info@carecodex.org.

Op de foto (v.l.n.r.): Joost Faassen (Onatal),  Hiske Ernst (DVP Rijnmond) en Dorine Veldhuyzen (St. CareCodex) beide namens regionale partnerschappen, Joost Martens (Onatal), Niklas Holmberg (Orfeus).