1. Nieuws
  2. Kennis halen en brengen

Kennis halen en brengen

21 december 2022


Nu de eerste implementaties voor digitale gegevensuitwisseling op gang beginnen te komen en er veel stappen worden gezet, wordt het steeds belangrijker om opgedane kennis met elkaar te delen. Zo hebben projectleiders van de regionale partnerschappen met het landelijk programmabureau afgesproken om van iedere implementatie een implementatiehandleiding te maken. Hiermee ligt de opgedane kennis direct klaar voor de volgende partnerschappen die gaan implementeren.

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg en het Inspiratieplein
Waar bundelen we dan alle kennis die beschikbaar komt? We geven je een aantal tips:

  • Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg geeft kaders en randvoorwaarden om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen. Het is de uitwerking van het Framework geboortezorg. Het Afsprakenstelsel is een stelsel met afspraken dat gaat aansluiten bij de WEGIZ. Het is een groeimodel en deze wordt verder uitgebouwd en overgedragen aan de geboortezorgpartijen.
  • En er is veel kennis beschikbaar gesteld op het Inspiratieplein. Dit is een kennisplatform met handige praktijkvoorbeelden, tips en materialen voor projectleiders en iedereen die binnen de regionale partnerschappen betrokken is bij het implementatieproces.
  • Kennis delen doen de regionale partnerschappen onderling ook door kennis te halen en te brengen bij bijeenkomsten. Onlangs zijn er twee geweest over de beheerorganisatie en eindgebruikers.

Themabijeenkomst beheerorganisatie – digitale gegevensuitwisseling gaat door
Digitale gegevensuitwisseling stopt niet na juni 2024 als de beleidsregel VIPP Babyconnect is afgerond. Het is aan iedere regionaal partnerschap om te kijken hoe kennis en afspraken geborgd gaan worden in een beheerorganisatie. Op 29 november deelden projectleiders en penvoerders tips&trics met elkaar als het gaat om zo’n beheerorganisatie. RSO Sleutelnet en RSO Gerrit presenteerden voorbeelden hoe zij in hun organisatie werken aan een duurzame beheerorganisatie. Vanuit het programmabureau werd de Innovatie- en Beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg toegelicht. Hierin worden onder andere het beheer en de doorontwikkeling van de standaarden en afspraken vastgelegd en worden rollen met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden omschreven. Met deze bijeenkomst is een eerste stap gezet, maar we blijven hierover met elkaar in gesprek.

Themabijeenkomst eindgebruikers – de rode draad is Why?

Op 13 december heeft het landelijke programmabureau met de projectleiders van de regionale partnerschappen gesproken over de doorontwikkeling van landelijke eindgebruikersgroepen. Na stil te hebben gestaan bij wat we nu weten en er nu al is, hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over wat we nog niet weten en wat er nog moet komen. De rode draad hierbij bleek de ‘why’ te zijn: waarom bestaan deze groepen en waarom zou je daaraan mee willen doen als eindgebruiker? Daarnaast is er veel gediscussieerd over het mandaat van de deelnemers en over de verbinding met de regio. Waardevolle input die we meenemen in het plan van aanpak dat opgesteld wordt.