1. Nieuws
  2. Interview met Susanne Zuidhof

Interview met Susanne Zuidhof

4 april 2019

Meerdere regio’s in Nederland staan klaar om subsidie voor gegevensuitwisseling te gaan aanvragen. Echter, het aanvragen kan nu nog niet. In deze blog leggen we je uit waarom dit nog niet (maar wel binnenkort!) mogelijk is en wat je als regio al wel vast kan doen. We vragen het Susanne Zuidhof, contactpersoon voor VSV’s, die bezig is met het ontwikkelen van tools voor de aanvragers.

Waarom kunnen we nog geen subsidie aanvragen om digitale gegevens te gaan uitwisselen in onze regio?

Je kunt subsidie aanvragen nadat de subsidieregeling met het beleidskader van het ministerie van VWS gepubliceerd is in de Staatscourant. In dit kader vind je alle eisen van VWS waaraan clusters van VSV’s moeten voldoen om een beroep te kunnen doen op de subsidie.

Er is ook een Framework, waarin de gestelde eisen en de randvoorwaarden staan voor de ICT-ontwikkelingen in de geboortezorg, zoals vastgesteld door VWS. Met het nog te publiceren beleidskader en het Framework hebben regio’s een overzicht van alle eisen voor de subsidieaanvraag.

Binnenkort kunnen clusters van VSV’s subsidie aanvragen om gegevensuitwisseling te realiseren in hun regio. Hiervoor staat een periode van enkele maanden waarin de eerste clusters subsidie kunnen aanvragen. De volgende twee jaar volgen drie van die perioden.

De rol van het programmabureau van Babyconnect is clusters van VSV’s met kennis en expertise ondersteunen bij de subsidieaanvraag en de implementatie die daar op volgt. Hiervoor komen ter ondersteuning ook formats, documenten en handreikingen beschikbaar.

Maar… kunnen we dan al wat doen tot de publicatie verschijnt in de Staatscourant?

Wat clusters van VSV’s in algemene zin kunnen doen in de voorbereiding is het in kaart brengen van onderstaande onderwerpen:

  • Welke VSV’s zijn er betrokken binnen het project zoals beschreven in deze aanpak?
  • Is er samenwerking met een RSO (Regionale Samenwerkingsorganisatie), zo ja welke?
  • Welke overige organisaties sluiten zich aan binnen dit ICT-project?
  • Wat is de projectnaam?
  • Is er een projectgroep/stuurgroep opgericht?
  • Wie is penvoerder?
  • Wie is de projectleider?
  • Conformeren alle betrokken partijen/organisaties/zorgverleners zich kosteloos aan de verplichting om kennis te delen met andere regio’s en partijen?

 

—–

In een volgend bericht schrijven we over de ervaringen van de pilotregio’s, die in het voortraject zitten. Hoe pakken zij dit aan? Waar lopen ze tegenaan en hoe krijgen ze alle partijen betrokken?