Wet- en regelgeving

  1. Bibliotheek
  2. Wet- en regelgeving

Er zijn al wetten en normen over digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ook zijn er enkele in de maak. VIPP Babyconnect sluit aan op deze wetten en normen.

Digitale gegevensuitwisseling en wetgeving

Sinds juli 2020 hebben cliënten recht op elektronische inzage in het medisch dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Dit is geregeld in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens (Wabvpz). In 2021 komt hier landelijke wetgeving (Wegiz) bij die digitale gegevensuitwisseling in de zorg gaat verplichten. De rechten en plichten van cliënten/patiënten en zorgverleners staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Digitale gegevensuitwisseling wordt opgenomen in de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Deze wet gaat verplichten dat zorgaanbieders elektronisch patiëntengegevens met elkaar uitwisselen. Het is een kaderwet. Dit betekent dat er naast de wet aanvullende regels komen over welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. De wet wordt in 2021 in de Tweede Kamer behandeld. Meer over de Wegiz lees je hier.

ICT&Health publiceerde in december 2020 een interessant artikel over de wet waarin ook minister Van Ark aan het woord komt.

Over het belang van de Wegiz voor clienten/patiënten vertelt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland in dit korte filmpje meer. 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van cliënten die een behandeling krijgen en van zorgverleners. Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening.

Op deze pagina van het ministerie van VWS vind je meer informatie over de WGBO.

Normering en certificering

Om te bepalen hoe zorgverleners cliëntgegevens met elkaar uitwisselen, worden in de Wegiz zogenaamde NEN-normen opgenomen. Deze normen zijn onder andere nodig om afspraken over taal en techniek vast te leggen. Samen met de zorg en leveranciers worden deze normen opgesteld. Zorgaanbieders moeten voldoen aan de NEN-norm die voor hen van toepassing is en mogen alleen ICT-producten gebruiken die een certificaat hebben.

Meer informatie vind je hier.

Kamerbrieven

Over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is een aantal kamerbrieven verschenen:

1. Kamerbrief december 2018
2. Kamerbrief april 2019
3. Kamerbrief juli 2019
4. Kamerbrief oktober 2020
5. Kamerbrief december 2020