Subsidie: voorwaarden voor aanvragen

Voorwaarden voor aanvragen

In de beleidsregel subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect vind je alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

De voorwaarden op hoofdlijnen – zoals beschreven in de beleidsregel:

  • De minister kan de subsidie verstrekken aan penvoerders van regionale partnerschappen in de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2023.
  • De subsidie is bestemd voor implementatie, coördinatie, organiseren van inspraak en informeren van zorggebruikers. De subsidie is niet bestemd voor de licenties voor zorginformatiesystemen.
  • De regionale partnerschappen werken volgens de formats die het programmabureau Babyconnect beschikbaar stelt en delen hun kennis met andere regio’s en rapporteren over de voortgang.
  • De subsidie kan worden aangevraagd in vijf perioden (juli-september 2019; februari-maart 2020; november-december 2020; 1 februari- 28 februari 2021; 1 juni- 30 juni 2021).
  • De regionale partnerschappen sluiten een samenwerkingsovereenkomst volgens het format dat het programmabureau Babyconnect beschikbaar stelt via de website.
  • De hoogte van de subsidie komt overeen met de werkelijke kosten, zoals begroot in het regionaal activiteitenplan, met een maximum van 88.200 euro per aangesloten VSV of IGO.
  • Bij toekenning van de subsidie ontvangt de penvoerder van het regionaal partnerschap een voorschot van 70% van de toegekende subsidie. De definitieve en volledige toekenning van de subsidie door VWS is gebaseerd op het behalen van de in de beleidsregel overeengekomen resultaten.
  • De behaalde resultaten worden door VWS getoetst aan de uitkomstdoelen van het Informatieberaad Zorg op het gebied van medicatieveiligheid, de patiënt centraal, digitale overdracht, en eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.
  • De informatie-uitwisseling die door deze subsidie mogelijk wordt gemaakt, maakt zorginformatie voor patiënten en cliënten toegankelijk via de Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel.

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de volledige regeling altijd het originele document (Beleidsregel/subsidieregeling).

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.