Implementatie

Vragen & antwoorden

Over de voortgang

Welke regio's zijn begonnen met de implementatie?

De regio’s Noord Holland Noord en Rotterdam Rijnmond hebben de subsidie gehonoreerd gekregen en zijn van start (d.d. oktober 2020). Starten betekent dat ze begonnen zijn het organiseren van de randvoorwaarden en de samenwerking. Zo zijn ze bezig met het opstellen van een mijlpalenplanning en projectorganisatie en het bepalen van het ondersteuningsbeleid voor de regio. In dit artikel van 10 september 2020 lees je over waar de regio Noord Holland Noord mee bezig is geweest sinds de toekenning van de subsidie.

Om digitale gegevens te realiseren in de regio moeten systemen aangesloten worden, afspraken en randvoorwaarden gemaakt worden. Voor alle stappen zie ook ons stappenplan voor regio’s op de website>>>

Over de financiële administratie

Kan het programmabureau VIPP Babyconnect de financiële administratie voor ons verzorgen?

Als regionaal partnerschap kun je gebruikmaken van ondersteuning bij de financiële administratie en financiële rapportages door het programmabureau VIPP Babyconnect. Wanneer je hiervoor kiest, is het nodig om samen afspraken te maken over de administratieve processen en andere relevante zaken. Ga voor meer informatie naar het stappenplan financiële administratie waarin de taakverdeling is opgenomen.

Wat doet het programmabureau op het gebied van financiële administratie en wat moeten wij doen in de regio?

De taakverdeling tussen de regio’s en het landelijke programmabureau is vastgelegd in het document Stappenplan financiële administratie regio’s.

De regio is volledig verantwoordelijk voor het opvragen van offertes en het aangaan van contracten. De penvoerder zorgt voor de goedkeuring van de facturen en de betaling van facturen via een speciaal voor het project geopende bankrekening. Vervolgens boekt het administratieve team van het programmabureau de facturen en de bankmutaties. Het programmabureau adviseert de penvoerder over vragen bij opgevraagde offertes en de bijkomende facturen. Deze vragen kunnen ook gaan over fiscale of juridische zaken.

Het programmabureau ontvangt van de penvoerder iedere maand een inhoudelijke rapportage waarin de voortgang van de mijlpalenplanning wordt toegelicht. Hierin gaat het vooral om de behaalde resultaten ten aanzien van de uitkomstdoelen.

Op basis van de financiële administratie en de aangeleverde voortgangsrapportage maken we een maandrapportage. Hierdoor krijgt de penvoerder uit de regio inzicht in het gebruik van de begroting en de ruimte die nog over is om te besteden.

Iedere regio levert, conform artikel 8 van de beleidsregel, eens per twaalf maanden een inhoudelijk en financieel verslag aan bij VWS over de voortgang van de activiteiten. De regio verzorgt de aanlevering zelf. Het programmabureau ondersteunt bij de rapportage door het geven van inhoudelijke adviezen.

Heb je een vraag die er niet tussenstaat?

13 + 4 =