Home » Vragen & antwoorden » Subsidieregeling

Subsidieregeling

Vragen & antwoorden

Over de regionale implementatie:

Waarom subsidie aanvragen?

Wanneer je in jouw regio digitale gegevens wilt uitwisselen tussen verschillende geboortezorgverleners, dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling van het ministerie van VWS. Je vraagt dan bij dit ministerie subsidie aan om in vier jaar tijd informatiedeling mogelijk te maken. Het uitgangspunt hierbij is dat naadloze overdracht tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en cliënten de kwaliteit van zorg verbetert. Het doel is om de juiste zorg, op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én bij de cliënt te realiseren, waarbij de cliënt de regie heeft over haar eigen gegevens.

Het actieprogramma Babyconnect ondersteunt regionale partnerschappen (minimaal 3 VSV’s of IGO’s) hierbij.

 

Het actieprogramma en de subsidieregeling sluiten hiermee aan bij de wettelijke verplichting die vanaf 1 juli 2020 gaat gelden. Dan moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken.

Wat moeten we als regionaal partnerschap regelen?

Het regionaal partnerschap voert de werkzaamheden uit die bijdragen aan de daadwerkelijke implementatie van digitale gegevensuitwisseling. De acties die hiervoor nodig zijn, gebaseerd op de vier uitkomstdoelen (medicatieveiligheid, cliënt centraal, digitale overdracht en eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken) pak je als regio op. Deze handelingen leg je vast in het activiteitenplan, die daarna uitgevoerd worden.


Alle randvoorwaarden en ontwikkelingen die nodig zijn voor de regio om digitale gegevensoverdracht tussen zorgverleners en cliënten én tussen zorgverleners onderling te realiseren, wordt landelijk geregeld.

Waar zeg ik, als geboortezorgverlener, ja op als ik de aanvraag teken?

Als je besluit mee te doen met de subsidieaanvraag en dus het implementeren van digitale gegevensoverdracht zeg je ja tegen efficiënter samenwerken. Wanneer de zwangere jou toestemming geeft om haar gegevens digitaal te delen met andere zorgverleners, dan hoef je niet meer na te bellen, te faxen, etc. Hierdoor bespaar je tijd en kun je op het juiste moment de juiste informatie inzien. Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Wat is de tijdslijn van de implementatie in het regionaal partnerschap?

Dat beslist ieder regionaal partnerschap zelf. Je hebt tot 1 januari 2023 de tijd om de activiteiten die in het ingediende activiteitenplan opgenomen zijn, uit te voeren. Wanneer je in de laatste tranche van aanvragen zit (einddatum 31 december 2020), heb je grofweg 21 maanden om de implementatie te realiseren.

De verwachting is dat de aanvragers in de eerste tranche (1 juli t/m 30 september) meer tijd nodig zullen hebben voor de implementatie dan de regionale partnerschappen in de derde tranche. De regio’s in een latere tranche kunnen gebruikmaken van de eerder opgedane kennis, ervaring en het ontwikkelde materiaal.

Hoeveel tijd gaat ons de realisatie van gegevensuitwisseling kosten?

In de praktijk gaan vooral de projectleider en mensen in werkgroepen aan de slag met dit project. De geboortezorgprofessionals die niet aan de werkgroepen deelnemen, hoeven in de praktijk niet heel veel te ondernemen. Ook merken zij in hun werkzaamheden niet veel van de implementatiefase. Na deze fase zullen professionals – na goedkeuring van de zwangere- via een viewer de op dat moment relevante gegevens kunnen inzien.

Hoeveel tijd de implementatie de regio gaat kosten is afhankelijk van de acties die je opgenomen hebt in het activiteitenplan. Daarbij zijn er regionale verschillen. Wanneer je met bijvoorbeeld 20 zorgaanbieders te maken hebt en handtekeningen moet verzamelen, ben je als projectleider meer tijd kwijt dan wanneer er 10 zorgaanbieders in het partnerschap zitten. Ook qua reistijd zal het verschillen in de regio’s.

 Over de voorwaarden van de subsidieaanvraag:

Waar vind ik alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de subsidie te ontvangen?
Wie moeten er allemaal tekenen voor de subsidieaanvraag?

De partijen die moeten tekenen zijn: de penvoerder (ROS, RSO of een rechtspersoon) en alle betrokken zorgaanbieders in het regionaal partnerschap, in ieder geval alle zorgaanbieders binnen de VSV’s. Met betrokken zorgaanbieders worden alle organisaties met een juridische entiteit bedoeld. Een VSV heeft geen juridische entiteit.

Waarvoor mogen we de subsidie gebruiken?

Je kunt de subsidie gebruiken om:

 • Aanpassingen te doen tussen en aan zorginformatiesystemen, zodat er tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en cliënten uitwisseling van gegevens wordt bewerkstelligd;
 • De realisatie te coördineren in het regionaal partnerschap;
 • Mogelijk te maken dat informatie ontsloten kan worden richting het PGO van de cliënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel;
 • Cliënten te informeren over de mogelijkheid om digitaal toegang tot de eigen gegevens te krijgen;
 • Inspraak te organiseren, zodat de belangen van de cliënten worden vertegenwoordigd.
Wat nu als we niet alle doelen behalen? Moeten we dan geld terugbetalen?

Er zijn vier uitkomstdoelen die gehaald moeten worden. Te weten:

Uitkomstdoel 1: medicatieveiligheid,
Uitkomstdoel 2: patient centraal,
Uitkomstdoel 3: digitale overdracht en
Uitkomstdoel 4: één keer vastleggen, meerdere keren gebruiken.

Wat er eventueel in mindering gebracht gaat worden wanneer uitkomstdoelen niet gehaald worden, vind je terug in de tabel hieronder.

In de beleidsregel wordt de term zorgaanbieder gehanteerd. Wat wordt er onder zorgaanbieder verstaan?

Een zorgaanbieder is een organisatie met een juridische entiteit. Een verloskundige praktijk is bijvoorbeeld een zorgaanbieder, want deze is ondergebracht in een maatschap of in een andere rechtsvorm. Een VSV zelf heeft géén juridische entiteit. Maar een zorgaanbieder kan ook iemand zijn uit het netwerk van integrale geboortezorg, zoals een jeugdgezondheidszorgorganisatie.

In de beleidsregel wordt gesproken over deelname van de JGZ. Wat houdt deze in?

De reikwijdte van het actieprogramma is van het eerste preconceptieconsult tot aan 8 weken na de bevalling. Dit betekent dat er ook een digitale overdracht van gegevens plaats zal vinden naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Met andere woorden: de JGZ behoort tot de scope van het actieprogramma.

Wanneer een JGZ-organisatie onderdeel is van een van de aanvragende VSV’s, dient deze de aanvraag te ondertekenen. Wanneer de JGZ niet in het VSV zit, dan is, gezien de scope van het actieprogramma, betrokkenheid zeer aan te raden.

In de subsidieregeling staat dat het regionaal partnerschap bij voorkeur binnen de grenzen van één acute zorgregio, een ROAZ, ligt. Wat is een ROAZ?

ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. De aanbieders van acute zorg, zoals in de geboortezorg, zijn betrokken bij een acute zorgketen. Deze partijen nemen deel aan een ROAZ. Het doel van dit overleg is om in regionaal verband betere samenwerking binnen de acute zorg te bewerkstelligen en te waarborgen.

Wanneer je samen in je regio gegevens gaat uitwisselen, is het handig om te weten bij welk ROAZ je als zorgverlener hoort. Je vindt op de Landelijke Acute Zorgkaart de verschillende veiligheidsregio’s: https://www.lazk.nl/

Hoe kiezen we een goede projectleider?

Om uitwisseling mogelijk te maken is een projectleider een vereiste. Voor dit project heb je iemand nodig die aan specifieke kenmerken voldoet. Om regionale partnerschappen op weg te helpen, ontwikkelt Babyconnect een competentieprofiel. 

Geldt er een maximumtarief voor een projectleider?

Nee, dat is er niet.

Over het proces van de subsidieaanvraag:

Wanneer kunnen we subsidie aanvragen?

Het aanvragen van een subsidie kan op drie momenten:

 1. 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019;
 2. 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020; of
 3. 1 november 2020 tot en met 31 december 2020.
Hoe de subsidie aan te vragen?

Je kunt een subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS, via. Hiervoor dien je een activiteitenplan en verschillende bijlagen aan te leveren. In het activiteitenplan staat precies waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een toewijzing van de subsidie. Zo moet je met minimaal 3 VSV´s de subsidie aanvragen dat verenigd is in een juridische entiteit (bijvoorbeeld ROS of RSO), is een penvoerder de verplichte aanvrager, regionaal draagvlak een vereiste, etc.

Welke documenten moeten we inleveren aan het ministerie van VWS?

Je vindt alle documenten die je moet indienen op de website van het ministerie van VWS.

Dit zijn:

Waarom moeten we eerst documenten bij Babyconnect indienen? En om welke documenten gaat het?
Om de aanvraagperiode zo snel mogelijk te laten verlopen. Babyconnect is als het ware een voorportaal. Mocht er iets missen in de aanvraag, dan kan het programmabureau je helpen deze compleet te maken voordat de aanvraag ingediend is. Hierdoor hoeft de aanvraagperiode niet tijdens de aanvraag gepauzeerd te worden. En VWS hoopt met deze check ook een versnelling op gang te krijgen bij hun proces.

Het gaat om dezelfde documenten die ook naar VWS moeten, behalve het invulformulier subsidieaanvraag en de overeenkomst voor het vestigen van een dienst van algemeen economisch belang. Deze twee documenten hoeven NIET naar Babyconnect gestuurd te worden.

We hebben alle documenten die naar VWS moeten ingevuld. En nu?
Wanneer je klaar bent met alle documenten, stuur je alle documenten – behalve het invulformulier subsidieaanvraag en de overeenkomst voor het vestigen van een dienst van algemeen economisch belang – naar Babyconnect via info@carecodex.org voor de finale check.
 
Mocht het zijn dat er iets ontbreekt in de aanvraag, dan helpen de medewerkers van het programmabureau je deze compleet te maken. Eenmaal compleet, dan ontvang je van het programmabureau Babyconnect een bewijs van deelname. Vervolgens kun je je aanvraag indienen bij het ministerie van VWS via vippbabyconnect@minvws.nl.
 
Hoe lang duurt het voordat we wat van VWS horen?

Wanneer je de subsidie hebt ingediend, dan kan het maximaal 13 weken duren voordat je bericht krijgt van het ministerie van VWS. Het ministerie beslist over de toekenning van je aanvraag.

Over de ondersteuning bij de aanvraag en de regionale implementatie:

Welke ondersteuning biedt Babyconnect het regionaal partnerschap bij de realisatie?

Op landelijk niveau zet Babyconnect zich in om alle randvoorwaarden en ontwikkelingen die nodig zijn voor regio’s om digitale gegevensoverdracht te realiseren.

Daarnaast ondersteunt het actieprogramma de regio’s. Dit doen we door te helpen bij de aanvraag en de realisatie. We ontwikkelen praktische tools, geven advies, voorlichting, trainingen op alle terreinen van de implementatie (techniek, samenwerking, proces, etc.). Daarnaast zijn we er om netwerken met elkaar te verbinden, regio’s met elkaar in contact te brengen, knelpunten te signaleren en – indien mogelijk- op te lossen en opgedane kennis van én met regio’s te delen. Ook ondersteunen we de regio’s met hun financiële administratie bij het subsidieproject.

 

Wat wordt er landelijk geregeld?

Alle randvoorwaarden en ontwikkelingen die nodig zijn voor regio’s om digitale gegevensoverdracht te realiseren, wordt landelijk geregeld. Je kunt hierbij denken aan:

 • Het maken van afspraken met landelijke organisaties, en leveranciers,
 • Het maken van een functioneel ontwerp,
 • Het ontwikkelen van de techniek om overdracht mogelijk te maken volgens alle standaarden,
 • Het organiseren van gebruikersgroepen,
 • Het geven van trainingen en scholingen,
 • Het ondersteuning van de financiële projectorganisatie.

Deze landelijke zaken regelt Babyconnect en hoeft een regio NIET te regelen. Hier krijg je ook geen subsidie voor.

Hoeveel subsidie kunnen we ontvangen voor ons VSV?

Per VSV ontvang je maximaal 88.200 euro. Uiteraard worden alleen de gemaakte kosten vergoed. De minister verleent bij het besluit tot subsidieverlening een voorschot van 70% van het bedrag van de verleende subsidie. De voorschotten worden gelijkmatig betaald over het aantal maanden waarvoor de subsidie wordt verleend.

Heeft u een vraag die er niet tussenstaat?

8 + 1 =

Share This