Home » blog » Raamwerk voor informatiedeling in de geboortezorg beschikbaar

Raamwerk voor informatiedeling in de geboortezorg beschikbaar

En download hier de feedback van de partijen.

Het Framework is positief ontvangen. ​De volgende partijen hebben hun steun uitgesproken: NVK, KNOV, BO, NVOG, Patiëntenfederatie Nederland, GGD/GHOR, NCJ, ActiZ, MedMij, NVZ, NFU en ZN. Dit brede draagvlak legt een stevige basis voor betere informatie-uitwisseling binnen en rond de geboortezorg.

Initiatiefnemer en opdrachtgever is het ministerie van VWS, na een advies van Nictiz in februari 2018. Het raamwerk is tot stand gekomen onder regie van de VWS-directie Curatieve Zorg, in samenwerking met het College Perinatale Zorg, Perined en Nictiz, en is opgesteld door stichting CareCodex.

Hierbij zijn vele partijen om advies gevraagd. Het volledige overzicht van de geconsulteerde partijen en hun aanvullingen en commentaren zijn toegevoegd als bijlage bij het Framework. Het document blijft in ontwikkeling. Aanvullingen en suggesties zijn daarom welkom.

Samenwerkingsprogramma Babyconnect
De volgende stap in het realiseren van betere informatie-uitwisseling binnen de geboortezorg is in de afgelopen maanden gezet met de start van het landelijk samenwerkingsprogramma Babyconnect​. Het programma wordt gefinancierd door VWS en uitgevoerd onder de bezielende leiding van RSO Nederland in samenwerking met het College Perinatale Zorg en Nictiz. Deze drie partijen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van Babyconnect. Het programma zoekt de afstemming en samenwerking met initiatieven en organisaties die kunnen bijdragen aan betere informatie-uitwisseling in de geboortezorg.

Gebruikers vertellen wat voor hen ‘werkt’
Betrokkenheid van cliënten, zorgverleners, organisaties en onderzoekers is essentieel om tot werkende oplossingen te komen waar alle betrokkenen naar tevredenheid gebruik van​ kunnen maken. Babyconnect heeft daarom vier gebruikersgroepen samengesteld voor cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en statistiekbeheerders/ wetenschappelijk onderzoekers. De eerste bijeenkomsten hebben voor de zomer plaatsgevonden en de uitkomsten zullen worden meegenomen in de het plan voor opschaling naar andere regio’s.

Pilotregio’s laten zien hoe het kan
Babyconnect werkt in 2018 aan implementatieplannen in twee pilotregio’s. Onder leiding van RSO Sigra in de regio Amsterdam (deelnemende verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn Amsterdam Oost-Centrum en Amsterdam West) en onder leiding van RSO Zorgring in de regio Noord Holland Noord (deelnemende VSV’s/IGO’s zijn Midden Kennemerland, Geboortehart met overige leden van VSV West Friesland/Waterland). Naast deze implementatieplannen ontwikkelt Babyconnect een implementatieplan voor de de overige 74 verloskundige samenwerkingsverbanden, en een opschalingsplan voor de gehele zorgsector.

Nieuws

Blog

Share This