Home » Nieuws » Hulpmiddel voorbereiding subsidieaanvraag beschikbaar!

Hulpmiddel voorbereiding subsidieaanvraag beschikbaar!

Het doel van dit document is om regio’s te helpen zich voor te bereiden op de subsidieaanvraag om digitaal gegevens te kunnen delen. Dit hulpmiddel geeft je een overzicht van vragen die voortvloeien uit de randvoorwaarden in het Framework 2018- 2022 Realisatie Digitaal Informatie delen in Geboortezorg Nederland versie 4.0. In dit Framework, dat opgesteld is door de geboortezorgpartijen, staat aan welke eisen de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en zwangeren/kraamvrouwen en zorgverleners onderling moet gaan voldoen.

Door het invullen van dit document krijg je een goed beeld van wat er nog nodig is om de aanvraag te kunnen indienen en welke ondersteuning jouw regio behoeft, indien deze nog niet aan alle vereisten voldoet. Het programmabureau van Babyconnect kan jouw regio mogelijk helpen wanneer nog niet aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Wanneer jouw regio beantwoordt aan alle eisen van het nog door het ministerie van VWS te publiceren beleidskader, kan de aanvraag vanaf april 2019 ingediend worden. Het ministerie van VWS heeft het programmabureau van Babyconnect de opdracht gegeven om de aanvragen te toetsen aan de kaders in het Framework en op volledigheid. Het kan zijn dat er in het definitieve beleidskader nog aanvullende informatie of voorwaarden
op het Framework komen. De verwachting is dat het beleidskader en de bijbehorende subsidieregeling begin 2019 gereed zijn. Hierover houden we je op de hoogte via de website www.babyconnect.org.

NB: het programmabureau van Babyconnect toetst de aanvraag, maar VWS beslist over het toekennen dan wel afwijzen van de subsidieaanvraag.  

 

Nieuws

Blog

Share This